Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2011-12-15
UF2011/74272/UD/USTYR
(delvis)
UF2011/74332/UD/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen190 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)190 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Av medlen ska 12 miljoner kronor användas för annan insatsnära freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli samt 26 oktober, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) med flera insatser. Av medlen ska 104,4 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP, till följande insatser:

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina, EUBAM Moldavien/Ukraina, minst 2,4 miljoner kronor
EU:s övervakningsinsats i Georgien, EUMM Georgien, minst 6,4 miljoner kronor
EU:s rättsstödsinsats i Kosovo, EULEX Kosovo, högst 57 miljoner kronor
EU:s polisinsats i Bosnien och Hercegovina, EUPM, minst 0,8 miljoner kronor
EU:s polisinsats i Afghanistan, EUPOL Afghanistan, minst 19,2 miljoner kronor
EU:s rättsstödsinsats i Irak, EUJUST LEX Irak, minst 2,4 miljoner kronor
EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten, EUPOL COPPS, minst 3,2 miljoner kronor
EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo, EUPOL DRK, minst 1,6 miljoner kronor
Provincial Reconstruction Team i Mazar-e Sharif, Afghanistan, PRT MeS, minst 3,6 miljoner kronor

FN:s fredsbevarande insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Av medlen ska 62,4 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 8,0 miljoner kronor.
FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 25,6 miljoner kronor.
FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 16,0 miljoner kronor.
AU:s och FN:s hybridinsats i Darfur, Sudan (UNAMID), högst 3,2 miljoner kronor.
FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), högst 1,6 miljoner kronor.
Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG), högst 3,2 miljoner kronor.
FN:s stabiliseringsinsats i Haiti (MINUSTAH), högst 4,8 miljoner kronor.
FN:s stödinsats i Libyen (UNSMIL), högst 3,2 miljoner kronor.

Om det av externa skäl inte är möjligt att bidra med personal till UNAMID ska i första hand personalbidraget till UNMISS utökas.

OSSE:s insatser

Rikspolisstyrelsen ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av medlen ska 11,2 miljoner kronor användas för personalbidrag fördelat på följande vis:

Centralasien och Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om minst 3,2 miljoner kronor.

Europa exklusive Södra Kaukasien
Till fältmissionerna/insatserna i någon av följande länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro och Serbien ska Rikspolisstyrelsen bidra med ett personalbidrag om minst 4,8 miljoner kronor.

Nya insatser

Rikspolisstyrelsen ska ha organisatorisk beredskap att delta i andra insatser än dem som nämns i detta regleringsbrev. Deltagande i dessa insatser ska ske efter regeringsbeslut och dialog med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) och ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel från insatser under samma organisation.

DAC:s riktlinjer 

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Rikspolisstyrelsen ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Maria Åkerlund de Francisco
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK
riksdagen utrikesutskottet
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen