Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2011-12-15
UF2011/74272/UD/USTYR
(delvis)
UF2011/74335/UD/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården26 000
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)26 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Av medlen ska 2,4 miljoner kronor användas för annan insatsnära freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet i form av till exempel insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell verksamhet på insatsområdet.

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Kriminalvården inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli samt 26 oktober.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Av medlen ska 7,8 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP, till följande insatser:

EU:s rättsstatsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), minst 1,4 miljoner kronor.

EU:s rättsstatsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo). 

FN:s fredsbevarande insatser

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för FN:s fredbevarande insatser. Av medlen ska 15,8 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 2,8 miljoner kronor.

FN:s insats i Liberia (UNMIL), högst 5,6 miljoner kronor.

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 4,2 miljoner kronor.

FN:s stabiliseringsinsats i Haiti (MINUSTAH).

Kriminalvården ska innan årets slut avsluta personalbidraget till MINUSTAH. Personalbidraget ska fasas ut med beaktande av åtaganden gentemot FN som påbörjats under 2011.

Nya insatser

Kriminalvården ska ha organisatorisk beredskap att delta i andra insatser än dem som nämns i detta regleringsbrev. Deltagande i dessa insatser ska ske efter regeringsbeslut och dialog med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) och ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel från insatser under samma organisation.

DAC:s riktlinjer

Medel får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Maria Åkerlund De Francisco
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet Krim
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet SP
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PIK
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksdagen utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen