Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2011-12-22
L2011/3356
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:14 (2011) och 1:17 (2011)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 (2011) och anslaget 1:14 (2011) för budgetåret 2012 (prop. 2011/12, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Budgetår 2011

1:14

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten0
ap.2Resterande medel från Fiskeriverket 2011 (ram)0

1:17

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten0
ap.2Fiskevård (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:14 (2011) Fiskeriverket
ap.2 (2011)0Allt0
1:17 (2011) Fiskevård
ap.2 (2011)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:14 (2011) Fiskeriverket
1:14 ap.1 (2011)1:14 ap.2 (2011)100 %
1:17 (2011) Fiskevård
1:17 ap.1 (2011)1:17 ap.2 (2011)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:14 (2011) Fiskeriverket
ap.1 (2011)ram
1:17 (2011) Fiskevård
ap.1 (2011)ram
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/ADM
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret