Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2011-12-15
M2011/3885/Ma
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:11
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:11 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Inspire (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet50 000
ap.1Inspire - del till LMV (ram)50 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Inspire - del till LMV

Anslaget får disponeras för:

  • Lantmäteriets samordningsansvar, dvs. för upprättande och förvaltning av geodata.se och för sådan samordning som krävs för att uppnå målen enligt Inspiredirektivet,
  • Lantmäteriets kontaktpunktsansvar inklusive arbetet med rapportering till Europeiska kommissionen,
  • utförande av informationsansvaret, samt
  • utgifter för investeringar i informationshanteringstjänster enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation.   

För utförande av informationsansvaret avseende övriga myndigheter än Lantmäteriet ska högst:

- 325 000 kronor betalas ut som bidrag till Fiskeriverket. 

- 800 000 kronor betalas ut som bidrag till Luftfartsverket.

- 700 000 kronor betalas ut som bidrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

- 1 950 000 kronor betalas ut som bidrag till Naturvårdsverket.

- 175 000 kronor betalas ut som bidrag till Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

- 2 850 000 kronor betalas ut som bidrag till Sjöfartsverket.

- 350 000 kronor betalas ut som bidrag till Skogsstyrelsen.

- 45 000 kronor betalas ut som bidrag till Statens geotekniska institut (SGI).

- 600 000 kronor betalas ut som bidrag till Statens jordbruksverk.

- 150 000 kronor betalas ut som bidrag till Statens skolverk.

- 225 000 kronor betalas ut som bidrag till Statistiska centralbyrån (SCB).

- 1 250 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU).

- 3 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

- 1 500 000 kronor betalas ut som bidrag till Trafikverket.

- 250 000 kronor betalas ut som bidrag till Transportstyrelsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Inspire
ap.11 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Lars Lennwall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finasndepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Risdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Luftfartsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret