Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 18

2011-12-22
N2011/6462/FIN
N2011/413/FIN
N2011/7416/KLS(delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
10158 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

 Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat, 
 • direkta och indirekta förändringar av forskningsfinansieringen mot bakgrund av de strategiska satsningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, rskr. 2008/09:160, bet. 2008/09:UbU4). Vinnova ska särskilt redovisa de förstärkningar som skett inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap, 
 • hur myndigheten förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, inklusive små och medelstora företags internationalisering, samt myndighetens samlade insatser för dessa aktörer. För de insatser som vänder sig direkt till små och medelstora företag ska Vinnova dessutom redovisa hur insatserna utformats och vilka metoder som använts för att nå ut till målgrupperna. Insatserna ska redovisas och kommenteras för utrikes respektive inrikes födda samt utifrån kön. Vinnova ska även bedöma och visa resultaten av detta arbete,
 • hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar.

Strategi och analys

Vinnova ska

 • redogöra för myndighetens interna strategiarbete och hur detta påverkar Vinnovas prioriteringar,
 • inom utvalda verksamheter redovisa till vilken grad myndighetens arbete bidrar till nyttiggörande av forskning,
 • redovisa resurser, aktiviteter,  och planerade insatser för kommande året för myndighetens särskilda ansvarsområden för forskning och utveckling inom teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. För arbetsliv ska Vinnova särskilt redovisa resurser, aktiviteter och planerade insatser inom organisations- och managementforskning samt hur detta bidragit till innovation och värdeskapande i näringsliv och offentlig verksamhet.

Övriga återrapporteringskrav

 • I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet. Vinnova ska återrapportera omfattningen och erfarenheten av detta.

 • Vinnova ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj,  den 30 juli och den 26 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

1. En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning ska ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska återrapportera resultatet. Verksamheten i sin helhet ska ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

 • bistå Regeringskansliet i europeiska forskningsområdeskommitténs arbetsgrupp om kunskapsöverföring, ERAC Working Group on Knowledge Transfer, 
 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områdena IKT, Nanoteknik/material/produktion, Transport, Säkerhet, Små och medelstora företag, Kunskapsregioner samt Internationellt samarbete,
 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska ha ett huvudansvar för delprogram 2, IKT, samt delta i delprogram 1, Entreprenörskap och innovation. Vinnova ska komplettera Tillväxtverket i de delar av delprogram 1 som rör innovation exempelvis genom utbildningar för Enterprise Europe-nätverkets regionala organisation,
 • företräda staten i medlemskapet i relevanta EG-artikel 187 och 185 samarbeten,
 • bistå Regeringskansliet i arbete kopplat till EU 2020-strategin och underliggande flaggskeppsinitiativ inom myndighetens verksamhetsområde. Detta gäller särskilt flaggskeppsinitiativet "innovationsunionen" och europeiska innovationspartnerskap, samt
 • bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, antingen som expert eller genom att svara för delegatskapet.

3. Vinnova ska bistå Regeringskansliet i framtagandet av regeringens innovationsstrategi.

4. Vinnova ska, inom ramen för sitt uppdrag, bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet i nätverksform med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken samt att utveckla dialogen mellan regionala aktörer och berörda nationella myndigheter om ett strategiskt arbete med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå.

5. Vinnova ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

6. Vinnova ska samordna och sammankalla ett forum om framtidens internet. Forumet ska fokusera arbetet på strategiskt viktiga områden utifrån regeringens strategi för it-politiken - It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige (N2011/342/ITP). Arbetet ska återrapporteras i samband med årsredovisningen.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

 1. Vinnova ska i samråd med Tillväxtverket ansvara för genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010–2012. 

2. Vinnova ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår 2009–2013. Vinnova ska under 2012 tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrådet och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

3.  Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Aktuella statistiska uppgifter om deltaganden och godkända medel ska beskrivas och kommenteras, även utifrån kön där så är möjligt. Rapporteringen ska utgå ifrån de aspekter som myndigheten bedömer vara mest relevanta för att stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Utgångspunkt för rapportering ska vara utfallet för Sverige i relation till andra länderas utfall inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Svenska aktörers organisationstillhörighet och samarbetsmönster ska särskilt utredas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2012.

4. Vinnova ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Vinnova ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin. Vinnova ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009–2011, 

- vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna, samt 

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Övriga pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Regeringsbeslut den 27 november 2008 (N2008/7709/FIN) med uppdrag om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen. Beslut justerat genom regeringsbeslut den 30 september 2010 (U2010/5686/F). Redovisning av årliga uppföljningar ska ske senast den 30 mars påföljande år.

2. Regeringsbeslut den 21 december 2009 (Fi2008/7811, Fi2009/1828, Fi2009/4756, Fi2009/7978 (delvis)) med uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen. Tidpunkten för redovisning justerades regleringsbrevet för budgetåret 2012 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning, till den 1 mars 2013. 

3. Regeringsbeslut den 25 mars 2010 (N2010/2405/RT) med uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 maj 2012.

4. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2009/8901/ENT (delvis)) med uppdrag avseende innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 januari 2013.

5. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2010/3256/ENT) med uppdrag avseende insatser för unga innovatörer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2013.

6. Regeringsbeslut den 9 september 2010 (N2010/5711/TE) med uppdrag att bidra i arbetet med att utveckla Gröna Korridorer. Uppdraget ska slutredovisas senast vid utgången av 2012.

7. Regeringsbeslut den 30 september 2010 (U2010/5686/F) med uppdrag om utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden. Redovisning av den årliga uppföljningen ska ske senast den 30 mars påföljande år t.o.m. år 2014. Utvärderingen ska redovisas senast den 1 maj 2015.

8. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2009/8901/ENT (delvis), med uppdrag avseende Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 25 januari 2013.

9. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2009/8901/ENT (delvis), med uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2013.

10. Regeringsbeslut den 28 april 2011 (N2011/3000/FIN) med uppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014.

11. Regeringsbeslut den 16 juni 2011 (N2011/3477/FIN) med uppdrag om medel för utvecklade verifieringsinsatser 2011–2012. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2012.

12. Regeringsbeslut den 1 september 2011 (N2011/5142/E) med uppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen t.o.m. 2014. 

13. Regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (N2011/5769/RT) med uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 31 januari t.o.m. 2015.

Nya uppdrag

1. Vinnova ska ta fram en handledning för myndigheter och aktörer om hur program och insatser kan utformas för att bättre möta behoven hos företag och organisationer inom tjänsteekonomin, och särskilt när det gäller tjänstebaserad innovationsverksamhet. Arbetet ska ske i samarbete med Tillväxtverket. Samråd ska ske med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron AB och andra relevanta aktörer. Handledningen ska vara klar senast den 15 augusti 2012. I uppdraget ingår att sprida handledningen till relevanta aktörer.

2. Vinnova ska under 2012 genomföra en utlysning av medel till uppbyggnad av idébanker vid holdingbolag vid universitet och högskolor, högst 5–6 stycken. Under 2012 beräknas 11 miljoner kronor användas för detta syfte och 2013 beräknas 12 miljoner kronor användas.

Vinnova ska presentera sitt förslag till fördelning av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 15 april 2012, inklusive bedömningsunderlaget för förslaget.

Syftet är att öka antalet forskningsresultat som kommersialiseras och nyttiggörs genom uppbyggnad av idébanker med forskningsresultat som av olika anledningar inte drivs vidare till kommersialisering av forskaren själv (enligt regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 (prop.2011/12:1, utg.omr).

Medlen ska främst användas för uppköp av hela eller delar av forskningsresultat, vilket innebär att holdingbolagen helt eller delvis, utgör den juridiska ägarplattformen för resultaten och att innovationsstödjande verksamheter vid lärosätet, som till exempel innovationskontor, står för en struktur och process för nyttiggörandet och kommersialiseringen. Följande kriterier bör Vinnova ta hänsyn till vid sin bedömning av ansökningarna om idébanker vid holdingbolagen:

- att samarbete finns med andra innovationsstödjande verksamheter vid lärosätet samt med aktörer i det omgivande innovationssystemet,

- förmåga att genomföra idébanksverksamhet tillsammans med en innovationsstödjande verksamhet vilket innebär att kunna identifiera eventuella samarbetspartners för att möjliggöra kommersialisering och nyttiggörande,

- realistiska mål och planer för verksamheten,

- innovativa sätt att bedriva idébanker och olika tillvägagångssätt i genomförandet ska premieras, samt

- om ett holdingbolag väljer att satsa på ett specifikt ämnesområde ska de holdingbolag som fokuserar på ett, inom kommersialisering, underrepresenterat ämnesområde, premieras. I dessa fall ska hänsyn tas till ämnesinriktningen hos aktörer i det omgivande innovationsstödssystemet som kan bli föremål för samverkan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem169 341
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)169 341

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 018 458
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 018 458

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Enligt  forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst      20 miljoner kronor för strategisk forskning inom produktionsteknik,  80 miljoner kronor för strategisk forskning inom transportområdet,  20 miljoner kronor för strategisk forskning inom flygområdet samt   20 miljoner kronor för strategisk forskning på säkerhet och krisberedskap.

Vinnova ska till Innovationsbron AB överföra minst 50 miljoner kronor för att Innovationsbron AB, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Innovationsbron AB ansvarar för programmets löpande uppföljning. Vinnova ansvarar, efter samråd med Innovationsbron AB, för programmets utvärdering.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

I anslaget ingår bidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Dessa ska användas för av Vinnova formulerade uppdrag med syfte att konkret stödja Vinnovas verksamhet och mål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.15 0803 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.160 5543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 500 0001 500 000500 000500 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2514 112
2012-02-2514 112
2012-03-2514 112
2012-04-2514 112
2012-05-2514 112
2012-06-2514 112
2012-07-2514 112
2012-08-2514 112
2012-09-2514 112
2012-10-2514 112
2012-11-2514 112
2012-12-2514 109
Summa169 341
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Johanna Carnö
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Landsbygdsdepartementet/LB och JFS
Näringsdepartementet/AS, E, ENT, KLS, RT och TE
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Trafikverket
Statens energimyndighet
Innovationsbron AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Skåne läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Norrbottens läns Landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Västerbottens län