Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2011-12-22
M2011/3932/S
(delvis)
Lantmäteriet
80182 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:11
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 för budgetåret 2012 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Inspire (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet50 000
ap.1Inspire - del till Lantmäteriet (ram)50 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Inspire - del till Lantmäteriet

Anslaget får disponeras för:

  • Lantmäteriets samordningsansvar, dvs. för upprättande och förvaltning av geodata.se och för sådan samordning som krävs för att uppnå målen enligt Inspiredirektivet,
  • Lantmäteriets kontaktpunktsansvar inklusive arbetet med rapportering till Europeiska kommissionen,
  • utförande av informationsansvaret, samt
  • utgifter för investeringar i informationshanteringstjänster enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation.

För utförande av informationsansvaret avseende övriga myndigheter än Lantmäteriet ska högst:

- 425 000 kronor betalas ut som bidrag till Havs- och vattenmyndigheten. 

- 825 000 kronor betalas ut som bidrag till Luftfartsverket.

- 650 000 kronor betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

- 1 450 000 kronor betalas ut som bidrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- 1 950 000 kronor betalas ut som bidrag till Naturvårdsverket.

- 350 000 kronor betalas ut som bidrag till Riksantikvarieämbetet.

- 3 700 000 kronor betalas ut som bidrag till Sjöfartsverket.

- 650 000 kronor betalas ut som bidrag till Skogsstyrelsen.

- 300 000 kronor betalas ut som bidrag till Statens geotekniska institut.  

- 150 000 kronor betalas ut som bidrag till Statens skolverk.

- 875 000 kronor betalas ut som bidrag till Statistiska centralbyrån.

- 1 225 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges geologiska undersökning.

- 475 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges lantbruksuniversitet. 

- 3 850 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

- 1 700 000 kronor betalas ut som bidrag till Trafikverket.

- 350 000 kronor betalas ut som bidrag till Transportstyrelsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Inspire
ap.11 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Ek
Lars Lennwall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
länsstyrelserna
Statens geotekniska institut
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Havs- och vattenmyndigheten
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Riksantikvarieämbetet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret