Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2011-12-15
A2011/4469/A
A2011/4507/Expch (delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kvartalsvis redovisning 

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) och till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).  

- 22 februari 2012

- 3 maj 2012

- 30 juli 2012

- 26 oktober 2012.

Årsvis redovisning

IAF ska redovisa genomströmningstider för beslut avseende ansökningar om arbetslöshetsersättning för helåret 2012. Redovisningen ska göras senast i samband med årsredovisningen.

Övrig redovisning

IAF ska redovisa antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. IAF ska också redovisa antalet personer som Arbetsförmedlingen avanmält hos arbetslöshetskassorna. Redovisning avseende första halvåret 2011 ska göras senast den 1 april 2012 och redovisning avseende helåret 2011 ska göras senast den 1 oktober 2012.

3

Uppdrag

1. IAF ska kartlägga arbetslöshetskassornas arbete med systematiska kontroller av kvaliteten i handläggningen och beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning samt i vilken utsträckning detta är en del av arbetslöshetskassornas verksamhetsplanering. Av redovisningen ska även framgå hur ofta kontroller genomförs och med vilken omfattning samt hur resultaten tas tillvara och vilka effekter som arbetslöshetskassorna uppfattar att kontrollen har. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2012.

2. IAF ska kartlägga omfattningen av arbetslöshetskassornas tillämpning av branschspecifika regler. Därtill ska IAF utreda om tillämpningen överensstämmer med gällande regelverk och föreslå eventuella förändringar i syfte att uppnå ett ändamålsenligt regelverk. I uppdraget ingår också att kartlägga hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden är avgränsade och huruvida de överlappar varandra. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

3. IAF ska följa upp Arbetsförmedlingens uppdrag att införa indikatorer för att följa upp kontrollen av arbetssökande som söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2012. 

4. IAF ska kartlägga hur arbetslöshetskassorna tillämpar artikel 62 i EU-förordning 883/2004 (beräkning av förmåner). Kartläggningen ska avse ärenden där ersättningssökande i någon omfattning har arbetat i Sverige efter arbete i ett annat EU-land, och där artikel 61 i nämnda förordning har tillämpats vid beslut om ersättningsrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

5. IAF ska följa upp rutinerna som säkerställer att personer som uppbär arbetslöshetsersättning inte för samma tid kan uppbära sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, smittbärarersättning eller rehabiliteringsersättning. IAF ska i samband med uppdraget samråda med Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

6. Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, även inom ramen för detta arbete, från och med andra kvartalet 2011, redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

7. IAF ska företräda Arbetsmarknadsdepartementet i Administrativa kommissionen, Tekniska kommissionen och arbetsgruppen för MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). IAF ska också vara Arbetsmarknadsdepartementet behjälpligt i att svara på faktafrågor från olika internationella organisationer, exempelvis EU, OECD eller ILO.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen56 138
ap.1Förvaltningskostnader (ram)56 138

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen53 019
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)53 019

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 6843 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 678
2012-02-254 678
2012-03-254 678
2012-04-254 678
2012-05-254 678
2012-06-254 678
2012-07-254 678
2012-08-254 678
2012-09-254 678
2012-10-254 678
2012-11-254 678
2012-12-254 680
Summa56 138
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Johannes Sjögren
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Regeringskansliets Förvaltningsavdelening/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation