Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2011-12-22
M2011/3932/S
(delvis)
Lantmäteriet
80182 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:10
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet60 000
ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas (ram)60 000
Disponeras av Statens geotekniska institut10 000
ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen (ram)10 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län25 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)25 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 000
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 000
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut7 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)7 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten används för översvämningskarteringar och konsekvensbedömningar av översvämningar samt för ras- och skredkarteringar inom myndighetens ansvarsområde.

ap.2 Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen

Anslaget används för nyttiggörande av material från Göta älvuppdraget samt för ras- och skredkarteringar inom myndighetens ansvarsområde.

ap.3 Klimatanpassning - Höjddatabas

Med den ökade riskbild som ett förändrat klimat innebär kan inte existerande höjddatabas anses vara tillfyllest för att utgöra ett fullgott planeringsunderlag. Anslagsposten används för att ta fram en ny nationell markmodell med tätare och noggrannare höjddata än dagens.

Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten används för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser. 

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten används för ett Nationellt kunskapscentrum.

Av anslagsposten får högst 2 miljoner kronor användas för utökat stöd för informationstjänster mot länsstyrelser och kommuner i det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.1450Inget0
ap.2300Inget0
ap.31 800Inget0
ap.4750Inget0
ap.5210Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.325 00017 0007 0001 0002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2560 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2525 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2515 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2510 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen
Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
På regeringens vägnar
Lena Ek
Agnes von Gersdorff
Likalydande till

Länsstyrelsen i Uppsala län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens geotekniska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket