Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2011-12-22
A2011/3977/A
A2011/4444/EXPCH (delvis)
A2011/4507/EXPCH (delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66, prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För Svenska ESF-rådet gäller följande återrapporteringskrav:

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012 redovisa utgiftsprognoser avseende 2012–2015. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2. Svenska ESF-rådet ska den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2012–2015 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2012–2015. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 18 januari och den 3 maj.

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4. 

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2012–2015 under det inom utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 15 mars, den 30 juli och den 15 november 2012 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.

3

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska senast den 26 oktober 2012 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt resultatet av denna samverkan.

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 3 december 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa hur myndighetens roll och samverkan med aktörerna i det regionala tillväxtarbetet har utvecklats under innevarande programperiod. Svenska ESF-rådet ska även beskriva hur erfarenheterna från detta arbete kan tas till vara inför programperioden 2014–2020 för strukturfonderna.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 15 juni 2012 redovisa erfarenheter och resultat i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning som myndigheten särskilt bedömer kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten. Redovisningen ska utformas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige109 333
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)109 333

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013 och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 537 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)1 142 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)395 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6413, Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige20 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)20 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Budgetår 2008

22:1

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.4Mål 2, Västra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.5Mål 2, Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)0
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)0

Villkor för anslag 22:1

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.12 0003 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 2803 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3114 200156 4500
ap.439 50045 4500
22:1 (2008) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
ap.5 (2008)0Allt0
ap.6 (2008)0Allt0
ap.7 (2008)0Allt0
ap.8 (2008)0Allt0
ap.9 (2008)0Allt0
ap.10 (2008)0Allt0
ap.11 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.162 00032 07625 86402014
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.32 487 6201 119 429856 436511 7552016
ap.4525 920236 664181 064108 1922016
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

2. Svenska ESF-rådet får utöver de bemyndiganden som anges i tabellen även göra åtaganden med stöd av anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013. De åtaganden som görs med stöd av anslag får uppgå till högst 156 450 000 kronor för anslagspost 3 och högst 45 450 000 kronor för anslagspost 4. Svenska ESF-rådet ska ha och föra med sig ett anslagssparande motsvarande gjorda åtaganden. Dessa åtaganden ska inte ingå i redovisningen av beställningsbemyndigande.   

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)14 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-259 111
2012-02-259 111
2012-03-259 111
2012-04-259 111
2012-05-259 111
2012-06-259 111
2012-07-259 111
2012-08-259 111
2012-09-259 111
2012-10-259 111
2012-11-259 111
2012-12-259 112
Summa109 333
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/KLS
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tillväxtverket
Arbetsförmedlingen