Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2011-12-22
L2011/3356 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:3, 1:19 och 1:20
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3, anslaget 1:19 och anslaget 1:20 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet975
ap.2Internationellt skogssamarbete (ram)975

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Internationellt skogssamarbete

Anslaget får användas för att täcka avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

1:19

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 400
ap.6Övriga åtgärder inom Matlandet (ram)5 400

Villkor för anslag 1:19

ap.6 Övriga åtgärder inom Matlandet

  1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor utbetalas till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.
  2. Från anslaget ska högst 1 400 000 kronor utbetalas till Gastronomi Sverige AB för att skapa möjligheter till ett svenskt deltagande i kocktävlingen Bocuse d’Or 2013. Kammarkollegiet ska betala ut medlen till Gastronomi Sverige AB, efter rekvisition, och Gastronomi Sverige AB ska redovisa till Kammarkollegiet hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet.
  3. Av anslaget får 1 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla gastronomiska regioner inom ramen för arbetet med Sverige - det nya matlandet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:20

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet41 516
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)41 516

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får huvudsakligen användas till att finansiera kostnader för medlemskap i internationella organisationer inom departementets ansvarsområde. Anslaget får även användas för kostnader för nordiskt samarbete samt bilateralt forskarutbyte med länder i Central- och Östeuropa, utvecklings- och Newly Industrialised Countries-länder. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Internationellt skogssamarbete
ap.20Inget0
1:19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:20 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 245Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Agneta Rongione
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret