Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2011-12-22
M2011/3932/S
(delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
60176 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för kunskapscentrumet för klimatanpassning.

2. SMHI ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari 

3 maj

30 juli

26 oktober 

3

Uppdrag

1. SMHI ska senast 1 december 2012 ha tagit fram en modell för analys av vilka miljö- och klimateffekter som uppnåtts som resultat av den försäljnings- och konsultverksamhet som myndigheten bedriver bl.a. inom områdena prognosstyrning av värmebehov, styrning av kraftproduktion och planering av sjöfartsrutter. Den samlade effekten inklusive t.ex. geografisk fördelning ska också redovisas.

2. SMHI har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård. SMHI ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut209 049
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)209 049
ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 2713 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2517 421
2012-02-2517 421
2012-03-2517 421
2012-04-2517 421
2012-05-2517 421
2012-06-2517 421
2012-07-2517 421
2012-08-2517 421
2012-09-2517 421
2012-10-2517 421
2012-11-2517 421
2012-12-2517 418
Summa209 049
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
1:9 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet20 552-8 000215 000213 0002 00014 552
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-478024 00024 0000-478
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 1:9  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

- SMHI ska vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, ska beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För tjänsteexport medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst 10 procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag ska avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättandet av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Agnes von Gersdorff
Kopia till

Internrevision, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet