Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2011-12-15
S2011/11089/PBB
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 31:10 (2008)
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:10 (2008) för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2008

31:10

Fonden för fukt- och mögelskador (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Fonden för fukt- och mögelskador (ram)0

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Fonden för fukt- och mögelskador

1. Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 disponeras för bidrag till åtgärder för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem enligt bestämmelserna i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. till dess att alla ärenden har avslutats. Sista ansökningsdatum för bidrag var den 1 oktober 2007.

Anslagssparandet från äldreanslaget 18 31:10 får även disponeras för att finansiera utgifter för skadeutredningar och därtill relaterade kostnader, omställnings- och pensionskostnader, ersättning till Riksarkivet vid avlämnandet av fondens arkiv samt övriga administrativa kostnader i enlighet med Fondstyrelsens upprättade utgiftsprognos och rapport från den 30 oktober 2008 (dnr M2008/4029/H).

Utgiftsprognoser

Kammarkollegiet ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast 

18 januari,

22 februari,

3 maj,

30 juli,

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
31:10 (2008) Fonden för fukt- och mögelskador
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal lagstiftning och spelreglering
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Boverket