Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2011-12-22
UF2011/75897/UD/FIM (delvis)
UF2011/76100/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 719
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)30 719

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2012.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Mattias Frumerie
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, MH
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Standardiseringsförbund
Sveriges Standardiseringsråd
SIS Swedish Standards Institute
SEK Svensk Elstandard
SSR Konsumentråd
Informationstekniska standardiseringen ITS