Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2011-12-15
A2011/3929/ARM
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Internationella arbetsorganisationen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Internationella arbetsorganisationen (ILO) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 122
ap.3Medlemsavgift (ram)31 122
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet1 500
ap.2Övriga kostnader (ram)1 500

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Övriga kostnader

Anslagsposten avser kostnader för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén.

ap.3 Medlemsavgift

Anslagsposten avser kostnader för Sveriges medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Medlen betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ap.2453 %0
ap.3934Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen /FCK
Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Arbetsmarknadsdepartementet/IE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
ILO-kommittén
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket