Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:52

2011-12-20
U2011/6006, 6039/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7240/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:69

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 762 568
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 554 262
ap.1.1Grundutbildning (ram)790 603
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)763 659
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)74 007
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)581 862
ap.3.1Grundutbildning (ram)497 612
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)84 250
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)7 094
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)71 853
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)2 486
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 033
ap.8Ericastiftelsen (ram)6 786
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)3 514
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)56 245
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)45 827
ap.13Beckmans skola AB (ram)28 097
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)316 225
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)3 277

Villkor för anslag 2:69

ap.1.1 Grundutbildning

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 4 238 000 kronor för utrustning till sjöbefälsutbildning.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala samtliga tillgängliga medel på anslagsposten i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tillldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal högskola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

I anslaget beräknas medel för i kyrkomusikalisk utbildning för 22 helårsstudenter. Dessa medel står till Ersta Sköndal högskola AB:s förfogande förutsatt att utbildningen anordnas och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering. Vidare beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 139 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 84 helårsstudenter.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldela Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.203 %0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1482 8773 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: