Utrikesdepartementet


Protokoll
II:2
vid regeringssammanträde
2011-12-08
UF2011/71169/UD/PLAN (delvis)
UF2011/72621/UD/EU

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:3 Nordiskt samarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Nordiskt samarbete för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:3

Nordiskt samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet3 200
ap.1Nordiskt samarbete (ram)3 200
Disponeras av Kammarkollegiet12 795
ap.3Bidrag till Svenska Föreningen Norden (ram)8 000
ap.6Nordiskt samarbete (ram)4 795

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiskt samarbete

1. För resekostnader, arvoden, m.m. med fokus på Sveriges deltagande i verksamhet med anknytning till Nordiska ministerrådet samt för motsvarande kostnader för att främja vissa andra former av nordiskt samarbete, företrädesvis i närområdet, disponeras 3 200 000 kr.

   

ap.3 Bidrag till Svenska Föreningen Norden

För bidrag till Svenska Föreningen Norden disponeras 8 000 000 kr.

Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Av Föreningen Nordens årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå denna målsättning och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående år.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Svenska Föreningen Norden med en fjärdedel per gång, i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.

ap.6 Nordiskt samarbete

Till insatser för att främja samarbetsprojekt i Norden, inte minst projekt med specifikt gränsregional prägel samt i begränsad utsträckning till samarbetsprojekt företrädesvis i närområdet, disponeras 4 795 000 kr. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut i varje enskilt ärende av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Nordiskt samarbete
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli
Utrikesdepartementet RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, Nordiska rådets svenska delegation
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Svenska Föreningen Norden