Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7257/GV
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. inom utg.omr. 16
Riksdagen har beslutat om anslag 1:14 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån710
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)710
Disponeras av Kammarkollegiet8 146
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)8 146

Villkor för anslag 1:14

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter när det gäller OECD-programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.221Allt0
ap.32443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Karin Edholm
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket