Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2011-12-22
Fi2011/5282 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 001 000
ap.1Kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB (ram)1 000 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)1 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Katarina Karinsdotter
Kopia till

Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA och KLS
Näringsdepartementet/KLS
Miljödepartementet/NM
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ersättningsmark i Sverige AB