Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2011-12-22
Fi2011/5282 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet26 510
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)26 510

Villkor för anslag 1:17

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av kanalen. 

Utbetalning av medlen ska ske med 16 600 000 kronor den 10 januari 2012, 5 000 000 kronor den 1 mars 2012 och 4 910 000 kronor den 3 juli 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Katarina Karinsdotter
Kopia till

Finansdepartementet/BA, KLS
Näringsdepartementet/KLS
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
AB Göta kanalbolag