Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2011-12-15
U2011/7074/UC
U2011/7057/SAM (delvis)
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utg.omr. 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet19 500
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)16 000
ap.3Forskning m.m. inom identifierade behovsområden (ram)3 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 058
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 058
Disponeras av Ungdomsstyrelsen4 400
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)2 200
ap.2Samordning av frågor om det civila samhället (ram)2 200

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Samordning av frågor om det civila samhället

Anslagsposten ska efter regeringens beslut användas för Ungdomsstyrelsens uppgift att inom politiken för det civila samhället

ansvara för att det finns samlad kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå,

analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser, och

bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

När det gäller nämnda uppgifter avser regeringen att ändra förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen i enlighet med detta.

ap.3 Forskning m.m. inom identifierade behovsområden

Medlen får användas för kunskapsutveckling om det civila samhället i form av stöd för forskning inom identifierade behovsområden i enlighet med regeringsbeslut den 22 april 2010 (IJ2010/751/UF).

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (IJ2010/137/UF). Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, befolkningens deltagande i det civila samhället samt relationerna mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2013.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för 

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 1 300 000 kronor, och

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF) och den 14 april 2010 (IJ2009/2235/UF). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.7ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KLS
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Ungdomsstyrelsen