Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2011-12-20
Fö2010/839/SSK
(slutligt)
Fö2011/600/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet193 671
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)193 671

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB, varvid bolagets kostnader ska vara vederbörligen styrkta.

3. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.

4. Högst 1 671 000 kronor får användas till SMS-tjänsten 112.

5. Minst 14 000 000 kronor får användas för inrättande av ett särskilt informationsnummer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA, SÄ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
SOS Alarm Sverige AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2010/839/SSK
(slutligt)
Fö2011/600/SSK
(slutligt)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)