Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Statens folkhälsoinstitut
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens folkhälsoinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2012 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Statens folkhälsoinstitut: 

  • intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa
  • insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin
  • insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • kvalitetsregister
  • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
  • implementering av barnkonventionsstrategin

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli,

den 26 oktober.

2. Samverkan i arbetet med kunskapsspridning i hälso- och sjukvården

Statens folkhälsoinstitut ska i sitt arbete med kunskapsspridning som berör hälso- och sjukvård planera och utföra arbetet i samverkan med berörda myndigheter, så att den statliga styrningen gällande kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården är samordnad. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa genomförda insatser som gjorts i samverkan med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket respektive Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

2

Organisationsstyrning

Resursåtgång

Statens folkhälsoinstitut ska redovisa hur stor del av kostnaderna på anslag 2:1 Statens folkhälsoinstitut, anslagspost 1 Förvaltningsmedel som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning, samt för egeninitierad verksamhet. Myndigheten ska även redovisa hur utgifterna på anslaget fördelas mellan olika verksamheter

3

Uppdrag

1. Folkhälsorapportering

Statens folkhälsoinstitut ska lämna en årsrapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer, gemensamt med Socialstyrelsen, senast den 31 mars 2012.

2. Samverkan med Socialstyrelsen om hälsofrämjande och förebyggande arbete

Statens folkhälsoinstitut ska samverka med Socialstyrelsen i Socialstyrelsens uppdrag att sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer, ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan på områdena för goda matvanor och fysisk aktivitet, som Socialstyrelsen ska redovisa till Socialdepartementet senast den 30 september 2013.

Tidigare givna, pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut

Återrapportering

Uppdrag att genomföra en förstudie om en undersökning av hälsan i kommunerna 2012 som underlag för öppna jämförelser på folkhälsoområdet regeringsbeslut den 20 oktober 2011 den 28 februari 2012
Samordna en uppmärksamhetsvecka på området bra matvanor och fysisk aktivitet och låta genomföra en oberoende utvärdering av arbetet med uppmärksamhetsveckorna 2010, 2011 och 2012 regeringsbeslut den 15 september 2011 den 30 april 2013
Uppdrag att stödja mödra- och barnhälsovårdens informationsarbete om riskerna med alkohol, narkotika och tobak under graviditeten samt utbetalning av medelregeringsbeslut den 1 september 201131 januari 2012
Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medelregeringsbeslut den 30 juni 2011årligen den 1 oktober 2012, 2013 och 2014
Utvärdering av Svenska Healthy Citiesnätverkets arbete regeringsbeslut den 22 juni 2011 den 15 mars 2012
Uppdrag om öppna jämförelser för den hälsoinriktade hälso- och sjukvården regeringsbeslut den 22 juni 2011 31 december 2012
Uppdrag att genomföra en satsning mot cannabis under åren 2011-2014 samt utbetalning av medelregeringsbeslut den 16 juni 201131 mars 2015 samt årligen i samband med lägesrapporten den 1 oktober
Medel för ett samordnat uppföljningssystem inom alkohol-, narkotika, dopnings-, och tobaksområdet regeringsbeslut den 16 juni 2011årligen den 1 oktober 2012,2013 och 2014
Uppdrag att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården samt utbetalning av medelregeringsbeslut den 16 juni 201131 mars 2013
Uppdrag att inkomma med lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdetregeringsbeslut den 31 maj 20111 oktober 2012
ANDT-uppdrag regleringsbrev 2011, nr 2 a-c
 
Genomförande av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning regleringsbrev för 2011, nr 5 den 16 mars 2012
Mätning och uppdatering av företagens administrativa kostnaderregleringsbrev för 2011, nr 6 enligt den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning
Medverkan under EU:s temaår Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 regleringsbrev 2011, nr 9 den 31 mars 2013
Redovisa utvecklingen på folkhälsoområdet och samverka med Socialstyrelsen i rapporteringen om barn och unga regleringsbrev 2011, nr 10 den 31 mars 2013
Fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd regeringsbeslut den 15 juli 2010 lägesrapporter den15 maj årligen 2011-2013 och slutrapport den 15 maj 2014
Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla regeringsbeslut den 29 april 2010 lägesrapporter den 30 juni årligen 2011-2013 och slutrapport den 30 juni 2014
Uppdrag att starta och administrera försöksverksamheter med hälsocoacher riktad främst till gruppen yngre pensionärer regeringsbeslut den 12 mars 2010 den 1 oktober 2013
Kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer samt ta fram och följa upp indikatorer, i samverkan med Socialstyrelsen regeringsbeslut den 2 april 2009 den 30 juni 2012
Uppdrag inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla regeringsbeslut den 26 mars 2009 den 30 juni 2012
Fördela medel till sex kommuner för att stärka och utveckla det lokala sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet regleringsbrev 2008, nr 11 den 30 juni 2012
 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut136 650
ap.1Förvaltningsmedel (ram)133 603
ap.3Suicidprevention (ram)3 047

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Suicidprevention

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret. Verksamheten redovisas av Karolinska institutet enligt anvisningar i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor m.m., bilaga 7.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Statens folkhälsoinstitut
ap.14 0083 %0
ap.3913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:6 (2011) Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.1 (2011)ram
ap.2 (2011)ram
ap.3 (2011)ram
ap.4 (2011)ram
ap.5 (2011)ram
ap.7 (2011)ram
ap.9 (2011)ram
ap.12 (2011)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)10 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2511 388
2012-02-2511 388
2012-03-2511 388
2012-04-2511 388
2012-05-2511 388
2012-06-2511 388
2012-07-2511 388
2012-08-2511 388
2012-09-2511 388
2012-10-2511 388
2012-11-2511 388
2012-12-2511 382
Summa136 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens folkhälsoinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.3Suicidprevention
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lovisa Strömberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Landsbygdsdepartementet/DL
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet//RT
Utbildningsdepartementet/UH
Riksdagens socialutskott
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Karolinska institutet
Sveriges Kommuner och Landsting