Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2011-11-24
U2011/6542
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 3:12 Särskilda medel för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:12 Särskilda medel för forskningsändamål för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet113 289
ap.13Till regeringens förfogande (ram)113 289
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 170
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 170

Villkor för anslag 3:12

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbelaa medel från anslagsposten enligt förljande.

a) Efter rekvisition utbetala 21 820 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas till akademiens verksamhet samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska före den 1 april 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

b) Efter rekvisition utbetala 10 603 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

c) Efter rekvisition utbetala 1 240 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Stiftelsen ska före den 30 april 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

d) Efter rekvisition utbetala 5 275 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

e) Efter rekvisition utbetala 4 081 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

f) Utbetala 6 349 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska Barnboksinstitutet. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

g) Utbetala 4 616 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas för nämndens verksamhet. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska före den 1 april 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

h) Utbetala 19 669 000 kronor uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

i) Utbetala 5 150 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

j) Utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 1 april 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

k) Utbetala 1 350 000 kronor till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

l) Efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala 1 058 000 kronor till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

m) Utbetala 15 000 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen ska användas för forskningssamarbete med Frankrike och Italien med anledning av gemensamma deklarationer om forskningssamarbete.

n) Utbetala 2 000 000 kronor till föreningen SwedNanoTech för föreningens verksamhet.

o) Kammarkollegiet ska utbetala 10 600 000 kronor till Rymdstyrelsen för det svenska deltagandet i European Space Agencys bärraketprogram Ariane.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.9353 %0
ap.133 3993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål
3:10 ap.13:12 ap.13100 %
3:10 ap.23:12 ap.13100 %
3:10 ap.33:12 ap.13100 %
3:10 ap.43:12 ap.13100 %
3:10 ap.53:12 ap.13100 %
3:10 ap.63:12 ap.13100 %
3:10 ap.73:12 ap.13100 %
3:10 ap.103:12 ap.13100 %
3:10 ap.113:12 ap.13100 %
3:10 ap.123:12 ap.13100 %
3:10 ap.93:12 ap.13100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.10ram
ap.11ram
ap.12ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kungl. Vetenskapsakademien
Svenska institutet i Rom
Stiftelsen San Michele
Svenska institutet i Athen
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Institutet för framtidsstudier
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Svenska barnboksinstitutet
Nobelmuseum
Vetenskap och allmänhet
Föreningen SwedNanoTech
Kunnskapsdepartementet, Norge
Rymdstyrelsen