Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-12-15
N2011/7166/E (delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:8 (2011) och 1:8 (2010) inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslag 1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme och anslag 1:8 (2010) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. inom utgiftsområde 21 Energi (prop. 2010/11:1, utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123, prop. 2009/10:1, utg.omr. 21, bet. 2009/10:NU3, rskr. 09/10:149).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

Budgetår 2011

1:8

Stöd för installation av solvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme, som upphör att gälla den 1 januari 2012 samt de numera upphävda förordningarna (2006:1028) om stöd av installation av solvärme i kommersiella lokaler och (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Boverket får använda högst 810 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet. 

Budgetår 2010

1:8

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme
ap.1 (2011)0Allt0
1:8 (2010) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
ap.1 (2010)05 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret