Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
47

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Statens musikverk
Box 16326
10326 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk
Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens musikverk och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens musikverk ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Statens musikverk ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar som Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2012–2016

Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

22 februari

3 maj

26 oktober

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens musikverk ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kultur-
råd.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndig-
heten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Statens musikverk ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverk ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

Ökat regionalt perspektiv

Statens musikverk ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet

Statens musikverk ska samråda med Konstnärsnämnden och Statens kulturråd i arbetet med att kartlägga och analysera arrangörsverksamhet på musikområdet. Analysen ska bl.a. omfatta uppnådda resultat, övriga aktörers medfinansiering i verksamheter som får statligt stöd samt bedömningar om huruvida det nuvarande statliga stödet, inom befintliga budgetramar, kan vidareutvecklas för att stödet ska bli än mer ändamålsenligt och i ökad grad bidra till de nationella kulturpolitiska målen.

Uppdraget ska redovisas gemensamt av Statens kulturråd och Konstnärs-
nämnden till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk104 062
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)104 062

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Av anslagsposten ska minst 25 miljoner kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.12 5253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Statens musikverk
2:3 ap.32:3 ap.1100 %
2:3 ap.22:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Statens musikverk
ap.2ram
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)10 757
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 590
2012-02-2516 590
2012-03-256 590
2012-04-256 588
2012-05-2516 588
2012-06-256 588
2012-07-256 588
2012-08-256 588
2012-09-256 588
2012-10-256 588
2012-11-2511 588
2012-12-256 588
Summa104 062
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor444034030040124
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa444034030040124
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar007700770770
Övrigt001 73001 7301 730
Summa002 50002 5002 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens musikverk får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Hans Enflo
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun