Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
45

2011-12-15
Ku2010/1203, 2011/14, 437/KV, 1960/RFS (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
11853 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsfördelning

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag främja möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärsskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.

Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella programverksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, Internationella dansprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt.

Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Målet är att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation samt förutsättningar för konstnärligt skapande.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa resultatet av sitt arbete med bevakning och analys. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivnings-
funktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Prognoser 2012–2016

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

22 februari

3 maj

26 oktober

Vid det sista tillfället ska utestående åtagande som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovising

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Resultatredovisning och budgetunderlag för bidragsfördelande aktörer

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Sveriges författarfond, Sveriges författarförbund, Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna en redogörelse för verksamheten 2012 senast den 1 mars 2013. Budgetunderlag för 2013 ska lämnas senast den 1 mars 2012. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten 2013–2015.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Konstnärsnämnden ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar.

Bedömningen ska avse dels resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda och pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser. I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareföras fr.o.m. 2013. Riksantikvarieämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2012.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Konstnärsnämnden ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 oktober 2012. En slutlig redovisning ska lämnas den 1 mars 2014.

Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet

Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska i samråd med Statens musikverk kartlägga och analysera arrangörsverksamheten på musikområdet. Analysen ska bl.a. omfatta uppnådda resultat inom det statliga området samt bedömningar om hur det nuvarande statliga stödet, inom befintliga budgetramar och utifrån de kulturpolitiska målen, kan vidareutvecklas för att öka tillgången av musik av hög kvalitet och för att bättre svara mot behoven inom musiklivet.

Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska gemensamt redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2013. 

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Konstnärsnämnden ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden18 236
ap.1Konstnärsnämnden (ram)18 236

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet201 566
ap.2Individuell visningsersättning (ram)35 063
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)15 550
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)134 163
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 010
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden130 388
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)73 875
ap.4Långtidsstipendier (ram)14 671
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)36 626
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer samt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella utbytesverksamheten Iaspis.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS). I anslagsposten är beräknat högst 2 000 000 kronor till administrationskostnader för BUS.  

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2012 och den 31 augusti 2012 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2012. Kammarkollegiet ska även den 1 mars 2012 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2011.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2012 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer samt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten ska 2 000 000 kronor användas för att inrätta en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats medel av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informations-
verksamhet inom den internationella utbytesverksamheten. 

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. 

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2011.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Sveriges författarförbund.

Av anslaget är beräknat högst 410 000 kronor till Sveriges författarförbunds administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget är beräknat högst 280 000 kronor till administrations-
kostnader för styrelsen för Sveriges författarfond.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

Anslagsposten beräknas användas delvis för förvaltningskostnader hos STIM och SAMI. En redogörelse av administrationskostnaderna ska lämnas i redovisningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2012 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)senast den 1 mars 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.15473 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 193Inget0
ap.21 041Inget0
ap.3462Allt0
ap.4421Inget0
ap.61 102Inget0
ap.83 982Inget0
ap.9154Inget0
ap.10267Inget0
ap.1383Inget0
ap.14148Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
5:2 ap.55:2 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.129 6806 6674 66718 346
ap.459 68010 55613 50035 624
ap.68 4802 3331 3894 758
ap.92 1604444441 272
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 520
2012-02-251 520
2012-03-251 520
2012-04-251 520
2012-05-251 520
2012-06-251 520
2012-07-251 520
2012-08-251 520
2012-09-251 520
2012-10-251 520
2012-11-251 520
2012-12-251 516
Summa18 236
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0050050000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. 

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Kammarkollegiet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Riksteatern
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Svenska Förläggareföreningen
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Filmform
Sveriges kommuner och landsting
Umeå kommun

Senast uppdaterad: