Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:9
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000 000
ap.2Prestationsbunden vårdgaranti (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Prestationsbunden vårdgaranti

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Prestationsbunden vårdgaranti
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting