Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2011-12-22
Fi2010/3159
Fi2011/2699
Fi2011/5283 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statistiska centralbyrån och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Arbetskraftsundersökningen, hushålls- och bostadsstatistiken samt förbättringen av kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna och konsumentprisindex, är prioriterade uppgifter.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Det kvalitetsarbete som påbörjats ska fullföljas och väsentliga kvalitetsförbättringar ska kunna redovisas.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar samt underlätta förståelse och tolkning av statistiska resultat och samband.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare.

Myndigheten ska redovisa:

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  6. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterade enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  7. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten, 
  8. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt
  9. en slutrapport till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2012 över det genomförda kvalitetsarbetet och de resultat som uppnåtts.

Myndigheten ska löpande hålla regeringen informerad om det pågående kvalitetsarbetet.

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög statistikkvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rådet ska genomföra en kartläggning av könsuppdelad statistik vid statistikansvariga myndigheter under 2012. Uppgifterna från denna kartläggning ska utgöra underlag för en återkoppling från Rådet till statistikansvariga myndigheter under 2013. Omfattningen av återkopplingen beslutas av Rådet.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningen

Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningen på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) om formerna för dataleveranserna. 

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2012 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2012. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (dnr IJ2010/137). Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, uppgifter om befolkningens deltagande i det civila samhället samt uppgifter om relationerna mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013 till regeringen (Utbildningsdepartementet).

Geografisk miljöinformation

3. Myndigheten har informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel på det under utgiftsområde 20 uppförda anslaget 1:11 Inspire. Myndigheten ska senast den 1 oktober 2012 till regeringen (Miljödepartementet) redovisa dels hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti 2012, dels lämna en prognos för utfallet för 2012. Utfallsredovisningen och prognosen ska avse kostnader för arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster (fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster) samt kostnader för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt redovisas på datateman eller datamängder.

Studie om valdeltagande och förtroendevalda

4. Regeringen har den 27 oktober 2011 givit myndigheten i uppdrag att genomföra en studie om det svenska valdeltagandet, valdeltagandet bland unga väljare samt om vilka som blir nominerade och valda (dnr Ju2011/7407). För fortsatt arbete med studierna får myndigheten använda högst 500 000 kronor 2012 från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati anslagspost 17 Del till Statistiska centralbyrån under utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Förstudie över vissa skuld- och tillgångsuppgifter

5. Myndigheten ska genomföra en förstudie avseende statistik över vissa skuld- och tillgångsuppgifter för hushållen. Förstudien ska utreda olika alternativ för att framställa statistik över hushållens nuvarande reala och finansiella tillgångar baserat på befintliga registeruppgifter i syfte att bättre kunna bedöma finansiell stabilitet. Det ingår även i uppdraget att lämna förslag på alternativ hantering om tillgången till uppgifter över hushållens reala tillgångar eventuellt försvinner. I uppdraget ingår även att undersöka möjligheten till att använda alternativa källor till tillgångs- respektive skulduppgifter än offentliga myndigheters. Uppdraget innefattar dessutom att redovisa en bedömning av de beräknade kostnaderna för att framställa efterfrågad statistik samt sätta detta i relation till statistikens kvalitet. Myndigheten ska samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under genomförandet. Uppdraget ska senast den 1 november 2012 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).

Kommunstatistik

6. Myndigheten ska framställa statistik över alternativa utförare (t.ex. privata företag eller ideella organisationer) inom verksamhet som finansieras av kommuner och landsting samt årligen publicera befintliga företagsuppgifter. Vidare ska myndigheten samla in och löpande publicera övergripande personalstatistik som omfattar all personal sysselsatt i kommunalt finansierad verksamhet.

Skatteutfall

7. Myndigheten ska i anslutning till redovisningen av sektorsräkenskaperna även publicera årsutfall för periodiserade skatter enligt den struktur som tillämpas i statens budget.

Snabbversion av nationalräkenskaperna

8. Myndigheten ska senast den 2 maj 2012 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa ett förslag till en utökning av snabbversionen av nationalräkenskaperna till att omfatta samtliga kvartal. I samband med redovisningen ska en bedömning göras av kvalitetsaspekter, beräknade kostnader och eventuella övriga konsekvenser för myndigheten som ett införande av kvartalsvis redovisning av underlaget skulle innebära. I uppdraget ingår även att beakta eventuella EU-krav inom området.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån540 797
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)540 797

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten. För jämställdhetsstatistik beräknas 1 000 000 kronor, för åtgärder avseende statistikens kvalitet 12 000 000 kronor, för förstudie om skuld- och tillgångsuppgifter 500 000 kronor, för uppdrag att utveckla indikatorer för innovation 5 000 000 kronor och för kommunstatistik 2 500 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 2243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)ram
ap.2 (2003)ram
ap.3 (2003)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2545 066
2012-02-2545 066
2012-03-2545 066
2012-04-2545 066
2012-05-2545 066
2012-06-2545 066
2012-07-2545 066
2012-08-2545 066
2012-09-2545 066
2012-10-2545 066
2012-11-2545 066
2012-12-2545 071
Summa540 797
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-32 7740120 000120 0000-32 774
Övriga uppdrag48 5082 000305 000305 000050 508
Tjänsteexport7 838060 00060 00007 838
Summa23 5722 000485 000485 000025 572
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 4 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Lotta Ganeteg
Kopia till

Samtliga departement
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA, EA, EIT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Lantmäteriet
Sveriges Kommuner och Landsting