Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2011-12-15
A2011/4505/DISK
A2011/4445/EXPCH
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter och anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 000
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet4 517
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)517
ap.2Ökad säkerhet för den judiska minoriteten (ram)4 000
Disponeras av Sametinget26 690
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)17 290
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län52 760
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)44 860
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet50
ap.17Åtgärder för nationella minoriteter (ram)50

Villkor för anslag 7:1

ap.2 Ökad säkerhet för den judiska minoriteten

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder i syfte att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten i samhället.

Kammarkollegiet ska senast den 15 februari 2012 efter rekvisition utbetala 3,5 miljoner kronor till Judiska Centralrådet. Judiska Centralrådet ska efter bedömning av behov av säkerhetshöjande insatser fördela medlen till judiska församlingar samt till föreningar och organisationer m.fl som bedriver verksamhet för den judiska minoriteten. Därmed genomförs en särskild satsning för den judiska minoritetens eget interna säkerhetsarbete under 2012.

Judiska Centralrådet ska senast den 1 april 2013 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), med kopia till Kammarkollegiet, ge in slutrapport innehållande bl.a. information om

  • vilka församlingar, föreningar, organisationer etc. som erhållit bidrag,
  • storleken på dessa bidrag, 
  • till vilka åtgärder medlen använts, och
  • vilka effekter som uppnåtts med hjälp av bidragen.

Medel som inte använts ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet, bankgironummer 5052-5781, samma datum.

Resterande medel om 500 000 kronor får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av medlen under anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

  • 1 450 000 kronor för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Minst 100 000 kronor ska användas till att sprida kunskap och goda exempel på språkvårdande insatser och revitaliseringsinsatser för romani chib bland romer.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av utökning av tillgången på integrerad samisk undervisning i grundskolan enligt 12 kap. 13-14 §§ skolförordningen (2011:185).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska också 400 000 kronor användas för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket.

Från anslagsposten finansieras även stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer med 200 000 kronor.

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiska språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av en hemsida för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden m.m. Arbetet med hemsidan ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Av dessa medel beräknas 3 500 000 kronor finansiera genomförandet av särskilda revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken som riktar sig till enskilda och 400 000 kronor finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

ap.17 Åtgärder för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras arbetet i referensgruppen för revitalisering av nationella minoritetsspråk (IJ2010/579/DISK).

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Prognoser 

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2012-2016 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari 

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)10 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 500
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)1 500

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av samordning m.m. rörande romers rättigheter och livsvillkor. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av utvecklingsarbete avseende romers rättigheter och livsvillkor. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:1 ap.117:1 ap.15100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.11ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Karin Kvarfordt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Landsbygdsdepartementet/JFS
Kulturdepartementet/KA
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Judiska Centralrådet
Svenska tornedalingars riksförbund
Sverigefinländarnas delegation
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: