Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:5

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 665
ap.3Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet (ram)34 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet (ram)500

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Medlen får användas för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet för 2012 efter beslut av Regeringskansliet.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.   

Medlen får användas för utbetalning av Sveriges kostnad för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för 2012 efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till WHO
ap.31 025Inget0
ap.415Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Martin Jeppsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikedsdepartementet/MU
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen