Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2011-12-15
A2011/3928/ARM
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om Statens nämnd för arbetstagares uppfinningars verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handläggning av ärenden

Nämnden ska i sin årsredovisning redovisa antalet ärenden som den har handlagt och kortfattat redogöra för ärendena.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:3

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet93
ap.1Förvaltningskostnader (ram)93

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Förvaltningskostnader

Kammarkollegiet ska upprätta årsredovisningen för nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
ap.133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258
2012-02-258
2012-03-258
2012-04-258
2012-05-258
2012-06-258
2012-07-258
2012-08-258
2012-09-258
2012-10-258
2012-11-258
2012-12-255
Summa93
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden undantas från nedanstående krav enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

  • 2 kap. 4 § att noter, jämförelsetal och en sammanställning av väsentliga uppgifter ska redovisas.
  • 2 kap. 8 § att årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning. Årsredovisningen ska i stället skrivas under av nämndens ordförande.
  • 3 kap. 3 § att redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.
  • 7 kap. 1 och 2 §§ att redovisa tilläggsupplysningar och skattepliktiga ersättningar.
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)