Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2011-12-15
A2011/3925/ARM
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 18 januari 2012

- 22 februari 2012

- 3 maj 2012

- 30 juli 2012

- 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Satsning på en framtida arbetsmiljöpolitik

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för insatserna inom nedanstående områden. 

1. En beskrivning ska ges över hur informations- och kunskapsspridningsverksamheten har utvecklats till innehåll och form för att i högre grad utgöra ett konkret och användbart stöd för utvecklingen på arbetsplatserna och för att komplettera tillsynsverksamheten. Särskilda redovisningar ska göras för informationsinsatser med syfte att i ökad utsträckning nå de mindre företagen och för satsningar när det gäller forskning och kunskapssammanställning.

2. En beskrivning ska ges över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

3. En beskrivning ska göras av hur marknadskontrollen har bedrivits inom verket för att skapa ett enhetligt och effektivt agerande. Vidare ska anges hur många nya marknadskontrollärenden som har hanterats under året, hur dessa har initierats och vilka produktgrupper de avser. Även gjorda ingripanden som lett till att tillverkare och leverantörer upphört med försäljning eller återkallat produkter, vilket även inkluderar ändring eller ombyggnad av produkter som redan levererats eller tagits i drift, ska redovisas.

4. En beskrivning ska göras av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året och vilka produktgrupper som har berörts.  

Pilotprojekt

Under perioden 2010–2012 görs en satsning på 8 miljoner kronor per år för att i ett pilotprojekt utveckla och prova s.k. screening (en genomgång av samtliga arbetsställen inom en bransch genom besök) som metod inom Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Arbetsmiljöverket ska senast den 14 december 2012 lämna en utvärdering, enligt tidigare redovisad plan för intern utvärdering (2011-02-15), av projektet till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Coacher över tröskeln

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska, inom ramen för den satsning som pågår under perioden 2011–2013 med coacher över tröskeln, i samråd genomföra ett försök i syfte att stödja både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en gemensam lägesrapport om försöket.

Ny arbetsmiljöindikator

Arbetsmiljöverket ska senast den 1 juni 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en delrapport över arbetet med att ta fram positiva arbetsmiljöindikatorer. Vidare ska Arbetsmiljöverket senast den 31 oktober 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna ett slutligt förslag till val av indikator som går att redovisa efter kön. Redovisningen ska innehålla en beskrivande del avseende val av indikator och förutsättningar för hur indikatorn ska tas fram.

Uppbyggnad av ett register för anmälan till Arbetsmiljöverket

För 2012 har Arbetsmiljöverket tilldelats 4 750 000 kronor för uppbyggnad av ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. I uppdraget ingår att bygga upp och förvalta registret, lämna ut uppgifter, informera och utöva tillsyn. Arbetsmiljöverket ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2012 lämna en plan för uppdraget och uppbyggnaden av registret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket605 609
ap.1Förvaltningskostnader (ram)504 022
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)101 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.115 0193 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 391002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)55 422
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2542 002
2012-02-2542 002
2012-03-2542 002
2012-04-2542 002
2012-05-2542 002
2012-06-2542 002
2012-07-2542 002
2012-08-2542 002
2012-09-2542 002
2012-10-2542 002
2012-11-2542 002
2012-12-2542 000
Summa504 022
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet1 103011 70012 100-400703
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Åsa Hågbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/MK
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Föreningen Svenskt Näringsliv
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Arbetsgivarverket