Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:4

Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 035
ap.2Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet (ram)20 035

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Anslaget får användas för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap för år 2012 efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
ap.26013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Martin Jeppsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap