Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 15

2011-12-22
Fi2011/5283 (delvis)
Verket för innovationssystem
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem30 005
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)30 005

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har i uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna kostnader.  

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Redovisning görs även med avseende på 

  • den finansierade forskningens styrning och faktiska verksamhet, 
  • den vetenskapliga kvaliteten och relevansen, samt  
  • hur samverkan och samfinansieringen med branschen och andra finansiärer fungerar.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.19003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, Ba, KLS
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet
Finansmarknadskommittén (Fi2009:03)