Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2011-12-22
Fi2011/1391
Fi2011/4700
Fi2011/5283 (delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
10397 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen och det som anges om resultatredovisningar enligt  3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gäller följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål  1

Bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.  

Mål  2

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom att informera om samt initiera privatekonomisk utbildning.

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur målen har uppnåtts.

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. I resultatredovisningen ska följande särskilt redovisas och om möjligt innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för 2009-2011.

• uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden

• antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler

• hur stor andel av myndighetens totala kostnader som avser internationellt arbete, såväl inom EU som globalt, avseende tillsynsverksamheten och regelgivningen

• de insatser som myndigheten gjort inom globala standardsättande organ såsom Baselkommittén (The Basel Committe on Banking Supervision), IAIS (International Association of Insurance Supervisors) och IOSCO (International Organization of Securities Commissions).  

2. Redogöra för hur de ökade resurserna som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2012 har använts inom myndigheten (prop. 2010/12:1, 02, bet. 2011/12:FiU2). Av redovisningen ska fördelningen av resurser på olika ändamål och omfattningen framgå.

3. Redogöra för åtgärder och resultat av arbetet inom samordningsorganet för tillsyn när det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Redogörelsen ska även ange hur rapporteringen av misstänkta transaktioner har förbättrats och effektiviserats.

3

Uppdrag

1. För att utveckla bedömningsgrunderna för målen avseende finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd bör indikatorerna utvecklas. Finansinspektionen ska därför redovisa indikatorer som kan utgöra ett utvecklat stöd i samband med analys och uppföljning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012.

2. Redovisa hur myndigheten arbetar med kvalitetshöjande insatser och för att effektivisera verksamheten. I redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas, samt förväntat resultat. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2013.

3. Övervaka kreditinstitutens anpassning till ökade kapitaltäckningskrav. I uppdraget ingår bl.a. att:

- Granska vilka effekter kreditinstitutens anpassning får för kreditgivningen till företagen och hushållen, inkl. bolånemarginaler.

- Följa kreditinstitutens räntesättning och även ställa räntesättningen i relation till institutens upplåningskostnader för olika löptider.

- Vid ett av redovisningstillfällena ska analysen omfatta en redogörelse för hur och i vilken omfattning kreditinstituten före 2012 har anpassat sig till ökade kapitaltäckningskrav samt vilka effekter detta fått för företag och hushåll.

Myndigheten ska utveckla metoder för att följa, analysera och redovisa utvecklingen i de frågor uppdraget avser.

Uppdraget ska redovisas kvartalsvis avseende 2012.

4. Redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2011. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas senast den 

18 januari,

22 februari,

3 maj,

30 juli och

26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen306 919
ap.1Finansinspektionen (ram)302 419
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)4 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för samordningsorganet för tillsyn av penningtvätt.

1:17

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen7 150
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)7 150

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.130 2423 %0
ap.21353 %0
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1715Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2525 577
2012-02-2525 577
2012-03-2525 577
2012-04-2525 577
2012-05-2525 577
2012-06-2525 577
2012-07-2525 577
2012-08-2525 577
2012-09-2525 577
2012-10-2525 577
2012-11-2525 577
2012-12-2525 572
Summa306 919
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-23 712-1 00064 00063 0001 000-23 712
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711006 00006 0006 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120025 000025 00025 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800310 000310 00000
Summa00341 000310 00031 00031 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Finansinspektionen när det gäller redovisning av de uppgifter som följer av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA och KLS
Näringsdepartementet, NL
Justitiedepartementet, KO
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Senast uppdaterad: