Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2011-12-20
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:7
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

UPPDRAG 

Forskning och analysstöd för regeringens behov.

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan ska för regeringens behov genomföra verksamhet inom följande kompetensområden; säkerhetspolitisk forskning, forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning krishantering och internationell samverkan, forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet samt forskning om försvarspolitik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan232 564
ap.1Försvarshögskolan (ram)232 564

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet m.m. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling för att officersutbildningen vid högskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Anslaget finansierar även forskarutbildning, kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt forskning och analysstöd för regeringens behov. 

1. Högst 171 500 000 kronor får användas för officersutbildning på grundnivå. 

2. Högst 38 500 000 kronor får användas till forskning och utveckling samt övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen. 

3. Högst 15 300 000 kronor får användas för finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen. 

4. Högst 6 400 000 kronor får användas för forskning och analysstöd för regeringens behov.

5. Högst 2 000 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 9773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2519 380
2012-02-2519 380
2012-03-2519 380
2012-04-2519 380
2012-05-2519 380
2012-06-2519 380
2012-07-2519 380
2012-08-2519 380
2012-09-2519 380
2012-10-2519 380
2012-11-2519 380
2012-12-2519 384
Summa232 564
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Robert Ihrfors
Kopia till

Riksdagen; FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet; MFI, SSK, SSP, ESL
Finansdepartementet; BA
Utbildningsdepartementet; UH
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SECO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)