Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2011-12-20
S2011/11229/VS
(delvis)
Alkoholsortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Alkoholsortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet224
ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK (ram)224

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Alkoholsortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2519
2012-02-2519
2012-03-2519
2012-04-2519
2012-05-2519
2012-06-2519
2012-07-2519
2012-08-2519
2012-09-2519
2012-10-2519
2012-11-2519
2012-12-2515
Summa224
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB