Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
37

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Arkitekturmuseet ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,

  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Arkitekturmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besökarna på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2012–2016

Arkitekturmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Lokalkostnader

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Arkitekturmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Arkitekturmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Plattform för arkitektur, form och design

Arkitekturmuseet ska främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och designens betydelse i samhället. Myndigheten ska därvid utgöra ett kunskapscentrum och en gemensam plattform för att prioritera, initiera och samordna insatser inom området, och vara en mötesplats för samverkan med myndigheter och andra offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arkitekturmuseet ska i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2012 redovisa myndighetens strategier för och uppföljning av detta uppdrag.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer och hållbar stadsutveckling

Regeringen har gett Arkitekturmuseet i uppdrag att samverka med Statens konstråd, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer.

Statens konstråd ska redovisa och kommentera uppdragets genom-
förande i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna och redovisas senast den 22 februari 2014.

Arkitekturmuseet ska fortsatt samverka med Riksantikvarieämbetet, Formas och Boverket och andra berörda myndigheter för att främja en hållbar stadsutveckling. Boverket ska i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet), redovisa och kommentera det fortsatta arbetet senast den 31 mars 2013.

Ökat regionalt perspektiv

Arkitekturmuseet ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Arkitekturmuseet ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Arkitekturmuseet45 501
ap.7Arkitekturmuseet (ram)45 501

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 3653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 792
2012-02-253 792
2012-03-253 792
2012-04-253 792
2012-05-253 792
2012-06-253 792
2012-07-253 792
2012-08-253 792
2012-09-253 792
2012-10-253 792
2012-11-253 792
2012-12-253 789
Summa45 501
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Arkitekturmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor149-1503 0003 0000-1
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa149-1503 0003 0000-1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 00002 0002 000
Övrigt001 00001 0001 000
Summa003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arkitekturmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Claes Eriksson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/H
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Myndigheten för kulturanalys
Delegationen för hållbara städer
Umeå kommun
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Arkitekter