Utrikesdepartementet


Protokoll
I:5
vid regeringssammanträde
2011-12-08
UF2011/72598/UD/PLAN
UF2011/71169/UD/PLAN (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1 och 1:1 (2010) Avgifter till internationella organisationer samt Vissa bidrag till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 440 754
ap.10Förenta nationerna (ram)889 099
ap.10.1FN:s reguljära budget (ram)242 459
ap.10.2FN:s fredsbevarande operationer (ram)630 000
ap.10.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)9 600
ap.10.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 600
ap.10.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)440
ap.11Europarådet (ram)57 500
ap.12Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)54 300
ap.13Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)4 455
ap.14Övriga internationella organisationer (ram)30 000
ap.15Nordiska ministerrådet (ram)365 000
ap.16Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)40 400
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet7 300
ap.17Arktiska rådet (ram)7 300

Villkor för anslag 1:1

ap.10.1 FN:s reguljära budget

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Förenta nationerna (FN) inklusive till renovering av FN:s högkvarter i New York. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel för renovering av objekt skänkta av Sverige utbetalas av Kammarkollegiet till berörd svensk myndighet eller utländsk part efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.2 FN:s fredsbevarande operationer

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.3 Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (CTBTO). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till CTBTO efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.4 Organisationen för förbud mot kemiska vapen

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OPCW efter rekvisiton via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.5 Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m.

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift för uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.11 Europarådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Europarådet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Europarådet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OSSE efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till EU efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.14 Övriga internationella organisationer

Medel under anslagsposten får bl.a. användas för avgifter till  Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under första tilläggsprotokollet till Genève-konventionen, havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Samerådet, Internationella Barentssekretariatet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, Collège d'Europe samt Haag-akademien för internationell rätt. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.15 Nordiska ministerrådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Nordiska ministerrådet (NMR). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till NMR efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.16 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt avgifter till närstående internationella organ och aktiviteter som administreras av OECD, t.ex. Sveriges avgift till det internationella energiprogrammet IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), Centret för Utbildningsforskning CERI (Centre for Educational Research and Innovation), FATF (Financial Action Task Force) samt olika specialprogram. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OECD efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.17 Arktiska rådet

Anslagsposten får användas för kostnader för Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011 - 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgifter till internationella organisationer
ap.10.17 882Inget0
ap.10.219 500Inget0
ap.10.3200Inget0
ap.10.4150Inget0
ap.10.550Inget0
ap.111 300Inget0
ap.121 300Inget0
ap.13150Inget0
ap.141 000Inget0
ap.1510 500Inget0
ap.161 200Inget0
ap.17210Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:1 (2010) Bidrag till vissa internationella organisationer
ap.1.1 (2010)ram
ap.1.2 (2010)ram
ap.1.3 (2010)ram
ap.1.4 (2010)ram
ap.1.5 (2010)ram
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram
ap.4 (2010)ram
ap.5 (2010)ram
ap.6 (2010)ram
ap.7 (2010)ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, EC, EU, IH, NIS, SP, FMR, PIK, RS, EKO
Finansdepartementet, BA
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret