Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2011-12-15
A2011/3942/A
A2011/4507/EXPCH (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12: AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 303
ap.1Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (ram)3 000
ap.2Bidrag till kurskostnader (ram)5 303

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet och anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.

ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engstöm
Henrik Jonsson
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/SV
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten