Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2011-12-22
Ju2011/8906/Å
Ju2011/9119/KRIM (delvis)
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 3 tr
11120 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för rättssäkerheten och rättstryggheten i samhället. Rättsmedicinalverket har en viktig roll inom rättsväsendet genom att bidra till rättssäkerheten och effektiviteten inom den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets verksamhet ska svara mot uppdragsgivarnas behov så att de möjligheter som det forensiska utredningsstödet ger kan tillvaratas av de brottsbekämpande myndigheterna. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik). Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten använder.

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. Därutöver ska Rättsmedicinalverket redovisa följande.

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkra och förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar. Vidare ska redovisningen inkludera åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

IT-stöd och teknisk utrustning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla och förbättra myndighetens IT-stöd och övrig teknisk utrustning.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning, särskilt när det gäller anställning och utbildning av rättsläkare och rättspsykiatriker.

Forskning och utveckling

Rättsmedicinalverket ska redovisa insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser har medfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket327 858
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)327 858

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.19 8363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 785
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2527 322
2012-02-2527 322
2012-03-2527 322
2012-04-2527 322
2012-05-2527 322
2012-06-2527 322
2012-07-2527 322
2012-08-2527 322
2012-09-2527 322
2012-10-2527 322
2012-11-2527 322
2012-12-2527 316
Summa327 858
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet1 8701 00018 50019 000-5002 370
Rättskemi
Uppdragsverksamhet7 987-2 50041 00043 000-2 0003 487
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet123-1 00024 00024 0000-877
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Johan Brandt
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket