Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen används för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande medborgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

  

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Prognoser 2012–2016

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 22 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober 

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska för myndighetens besöksmål redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besökarna på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Kulturarvslyftet – vårda, tillgängliggöra, utveckla

Riksantikvarieämbetet ska administrera satsningen Kulturarvslyftet. Riksantikvarieämbetet ska i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), i anslutning till årsredovisningen, redovisa utfallet av satsningen. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelats samt för vilka ändamål bidrag beviljats. Rapporten ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.  

Farokonventionen

De nya kulturpolitiska målen skapar nya förutsättningar för kulturarvsarbetet. Nya perspektiv och arbetssätt behövs när kulturarvet ses som en kraft i samhället som bidrar till utveckling och förnyelse och som är en angelägenhet för alla. Farokonventionen – Framework Conventionen on the Value of Cultural Heritage for Society – behandlar viktiga frågor om kulturarvet och de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Konventionen antogs av Europarådet 2005 och trädde i kraft 1 juni 2011. Riksantikvarieämbetet ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell anslutning till konventionen samt bedöma vilka eventuella författningsändringar som krävs vid ratificering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2014.  

Unescos världsarvskommitté

Riksantikvarieämbetet ska i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), senast den 30 september 2012, redovisa och kommentera erfarenheterna från arbetet inom Unescos världsarvskommitté 2007-2011. Av redovisning ska även framgå vilka överväganden Riksantikvarieämbetet gör rörande hur erfarenheterna från arbetet i kommittén kan användas i det fortsatta världsarvsarbetet, både nationellt och internationellt. I uppdraget ska Riksantikvarieämbetet samråda med Naturvårdsverket.  

Verkställighetsföreskrifter för 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Riksantikvarieämbetet ska i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), senast den 30 september 2012, redovisa och kommentera utfallet av myndighetens beslut (2007) om föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Den 1 januari 2010 trädde en ny förordning i kraft som reglerar det största delen av bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet ska, senast den 31 mars 2013, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa och kommentera hur införandet av den nya förordningen påverkat bidragsgivningen. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Riksantikvarieämbetet bedömer utfallet av bidragsgivningen till regionala och kommunala kunskapsunderlag.

Hus med historia

Riksantikvarieämbetet ska, senast den 31 mars 2013, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa och kommentera resultaten av projektet Hus med historia. Rapporten ska innehålla en bedömning av statsbidragets effekter.  

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2012 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att samverka med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser och byggnader. Statens konstråd ska redovisa och kommentera uppdragets genomförande i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna och redovisas senast den 22 februari 2014. 

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksantikvarieämbetet ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

Regional tillväxt

Riksantikvarieämbetet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, inklusive de tydliggöranden som framgår av regeringens skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221).  

Samverkan kring hållbar turism

Riksantikvarieämbetet ska under 2012 delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket och VisitSweden AB för att stärka svensk turism och förutsättningarna för svensk besöksnäring.

Kulturella och kreativa näringar

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar.
Bedömningen ska dels avse resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda eller pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser. I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareutvecklas fr.o.m. 2013.
Riksantikvarieämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2012.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007) och utfallet av dessa. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

Inspire

Riksantikvarieämbetet har informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har för 2012 tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård. Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 oktober 2012 redovisa till Regeringskansliet (Miljödepartementet) hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet14 858
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)14 858

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet213 657
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)203 969
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 688

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet251 718
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)245 718
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)6 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2-5, 7, 8 och 13§§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
 • Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för att ta fram regionala och kommunala kunskapsunderlag i enlighet med vad som föreskrivs i 9 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Vidare får högst 1 000 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.  
 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
 • Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag. 
 • Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.
 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt
  7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för projektet Hus med historia. Inom ramen för projektet kan stöd fördelas till vård av hembygdsgårdarnas byggnader som representerar lokal byggnadskultur och som förvaltas av hembygdsrörelsen samt används i publik verksamhet. Vårdinsatser som också bidrar till att fler människor kan ta del av kulturarvet bör särskilt prioriteras. Högst 1 500 000 kronor får avsättas till Sveriges hembygdsförbund för samordningen av projektet.  
 • Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.104463 %0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 4103 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 552Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1100 00071 25015 25013 500
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)155 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2519 042
2012-02-2519 042
2012-03-2519 042
2012-04-2519 042
2012-05-2519 042
2012-06-2519 042
2012-07-2519 042
2012-08-2519 042
2012-09-2519 042
2012-10-2519 042
2012-11-2519 042
2012-12-2519 053
Summa228 515
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet-47 998-900132 000128 0004 000-44 898
Verksamhet med full kostnadstäckning
Museitjänster-21 8022 50024 30024 3000-19 302
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeologiska undersökningar ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksantikvarieämbetet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Fredrik Linder
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
samtliga länsstyrelser
samtliga landsting
Umeå kommun
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Riksförbundet Sveriges museer
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd