Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2011-12-15
U2011/7064/JÄM
U2011/6952/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:67) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet120 239
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)120 239
Disponeras av Ungdomsstyrelsen32 600
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US (ram)25 600
Disponeras av Socialstyrelsen21 600
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)21 600
Disponeras av Rikspolisstyrelsen9 000
ap.7Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS (ram)9 000
Disponeras av Uppsala universitet4 100
ap.19Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet (ram)4 100
Disponeras av Brottsoffermyndigheten13 000
ap.16Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten (ram)13 000
Disponeras av Svenska institutet2 000
ap.24Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Svenska institutet (ram)2 000
Disponeras av Boverket2 000
ap.22Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Boverket (ram)2 000
Disponeras av Statens skolverk16 500
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)16 500
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 200
ap.3Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå (ram)1 200
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering5 000
ap.5Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU (ram)5 000
Disponeras av Arbetsmiljöverket5 000
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/7 000
ap.1Uppdrag (ram)0
ap.10Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet (ram)7 000

Villkor för anslag 3:1

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV

Från anslagsposten får högst användas

- 5 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (A2011/2209/ARM) för att utveckla och genomföra särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Uppdraget löper till och med 2014 och omfattar totalt 20 500 000 kronor. För 2013 beräknas 7 500 000 kronor och för 2014 beräknas 4 000 000 kronor.

ap.3 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå

Från anslagsposten får högst användas

- 1 200 000 kronor för uppdrag att utvärdera verksamheten vid Projekt Karin i Malmö i enlighet med regeringsbeslut den 1 december 2011 (Ju2011/8444/KRIM). För 2013 beräknas 300 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

ap.5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU

Från anslagsposten får högst användas

- 5 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas enligt uppdrag i SBU:s regleringsbrev för 2012. 

ap.7 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS

Från anslagsposten får högst användas

- 9 000 000 kronor för uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 22 september 2011 (Ju2011/6520/PO). Uppdraget löper till och med 2013 och för 2013 beräknas 3 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2013.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Från anslagsposten får högst användas

- 8 000 000 kronor årligen för fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Uppdraget löper till och med 2013. Delredovisningar ska ske den 1 februari 2012 och 2013. Uppdraget ska slutredovisas den 1 februari 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 2 000 000 kronor årligen till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Uppdraget löper till och med 2013. Användningen av medlen ska redovisas årligen den 30 juni. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 10 000 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. 10 000 000 kronor har beräknats för statsbidraget under 2013. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 1 600 000 kronor för uppdrag att göra en samlad bild av insatsen skyddat boende för hotade personer samt att ta fram ett vägledande material för berörda grupper i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (S2011/8989/FST). Uppdraget löper till och med 2013 och för 2013 beräknas 300 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2013.  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden. 

ap.10 Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet

Från anslagsposten får högst användas

- 7 000 000 kronor för kostnader avseende Delegation för jämställdhet i arbetslivet (dir. 2011:80) i enlighet med regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (A2011/3538/ARM). Delegationen ska bl.a. sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader. För 2013 beräknas högst 7 000 000 kronor och för 2014 högst 6 000 000 kronor. Totalt kommer Delegation för jämställdhet i arbetslivet att disponera högst 22 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 oktober 2014.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US

Från anslagsposten får högst användas

- 1 500 000 kronor för uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld i enlighet med regeringsbeslut den 31 mars 2011 (U2011/2232/UC). För 2013 och 2014 beräknas 5 000 000 kronor per år. Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 13 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 december 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 3 000 000 kronor årligen för att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer i enlighet med regeringsbeslut den 7 juli 2011 (A2011/2968/DISK). Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 12 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet), 

- 5 000 000 kronor årligen för att genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via Internet och andra interaktiva medier enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2012. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2013,

- 4 000 000 kronor årligen för att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2012. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2013,

- 1 000 000 kronor för att slutföra uppdraget att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja som avser information, utbildningsinsatser och sammankallande av ett nätverk. Myndigheten ska senast den 1 juni 2012 till Länsstyrelsen i Östergötlands län, enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2012, överlämna relevant information och erfarenheter som har inhämtats genom uppdraget,

- 4 000 000 kronor för att stödja organisationers arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2012. Av medlen får högst 10 procent användas för myndighetens administrativa kostnader. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2012,

- 7 000 000 kronor årligen för att utlysa och fördela medel till ideella organisationer som vill arbeta med engagemangsguider enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2012. Av medlen får högst 10 procent användas för myndighetens administrativa kostnader. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2013,

- 100 000 kronor för att genomföra en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer i enlighet med regeringsbeslut den 3 mars 2011 (U2011/1431/UC). Uppdraget löper till och med 2012. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2012.  

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av medlen ske i förväg och i nära anslutning till den slutliga användningen. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition utbetala högst

- 30 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt stöd till programmet Hållbar Jämställdhet i enlighet med regeringens beslut den 11 november 2010 (IJ2010/941/JÄM). Beslutet omfattar stöd på totalt 80 000 000 kronor för perioden 2011-2013. För 2013 beräknas 24 000 000 kronor. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 31 januari 2012. De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014,

- 1 500 000 kronor till Statens historiska museer för att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar i enlighet med regeringsbeslut den 10 mars 2011 (Ku2011/557/KA). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 april 2012. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2013,

- 3 000 000 kronor till Statens Musikverk för att stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer jämställt musikliv i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (Ku2011/1026/KV). Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 8 000 000 kronor. För 2013 och 2014 beräknas 2 000 000 kronor per år. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 1 juli 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013, 

- 1 800 000 kronor till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för att utveckla en fortsatt satsning på unga kvinnors filmskapande i enlighet med regeringsbeslut den 10 mars 2011 (Ku2011/558/MFI). Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 6 500 000 kronor som rekvireras från Kammarkollegiet. För 2013 och 2014 har beräknats 1 800 000 kronor per år. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 1 maj 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) lämna en redovisning av bidragets användning i samband med den årliga resultatredovisningen,   

- 1 200 000 kronor till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för finansiering av tjänsten som "Senior Advisor" för Aktionsgruppen mot människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 16 december 2010 (UDF2010/69748/EC). Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2013,

- 52 000 kronor till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för stöd till en projektmedarbetare, Project officer, som ska stödja genomförandet av verksamheten i Aktionsgruppen mot människohandel. Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2012 och de medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2013, 

- 3 000 000 kronor till Kompetensrådet för utveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (IJ2010/1873/JÄM) för att genomföra en kompetenssatsning i statsförvaltningen i syfte att motverka sexköp m.m. Kompetenssatsningen genomförs under perioden 2011-2013 och omfattar totalt 10 000 000 kronor. För 2013 beräknas 2 500 000 kronor. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 1 februari 2012. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2014,

- 500 000 kronor till Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) för att leda och samordna ett fortsatt program för kvinnors karriärutveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut den 10 mars 2011 (S2011/2825/ESA). Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 6 000 000 kronor. Medlen för 2012 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 februari 2012. För 2013 och 2014 beräknas högst 500 000 kronor per år och medlen rekvireras senast den 1 februari respektive år. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april året efter det år som medlen har rekvirerats. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 1 april 2012 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Redovisning av medlen för 2012-2014 ska ske på samma sätt senast den 1 mars 2015, 

- 10 000 000 kronor årligen till länsstyrelserna för att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2014 och omfattar totalt 40 000 000 kronor. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 30 oktober 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2013,

- 30 000 000 kronor årligen till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2014 och omfattar totalt 120 000 000 kronor. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012. Medlen för 2012 ska rekvireras senast den 30 oktober 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2013,

- 1 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för att sprida och implementera metodstödet "Det handlar om kärlek - ett projekt om barns och ungdomars rättigheter" och webbplatsen "Dina rättigheter" i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2012. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 maj 2013. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013,

- 3 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hederrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). För 2013 och 2014 beräknas 4 000 000 kronor per år. Uppdraget löper under 2012-2014 och omfattar totalt 11 000 000 kronor som rekvireras från Kammarkollegiet. För 2012 får Länsstyrelsen i Östergötlands läns rekvirera högst 3 000 000 kronor senast den 1 oktober 2012. Medel för 2012 som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),   

- 3 800 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida den vägledning som länsstyrelserna har tagit fram för stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 28 juli 2011 (U2011/4322/JÄM). Uppdraget ska genomföras i minst sex kommuner. Uppdraget löper 2011-2013 och omfattar totalt 9 600 000 kronor som rekvireras från Kammarkollegiet. För 2012 får Länsstyrelsen i Östergötlands län rekvirera högst 3 800 000 kronor senast den 1 oktober 2012. Medel för 2012 som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 31 december 2012 lämna en delrapport om uppdragets genomförande och senast den 28 februari 2014 lämna en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 6 500 000 kronor årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 26 000 000 kronor. Medel för 2012 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2012. Uppdragets genomförande och kostnader under 2012 ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012. De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2013,

- 550 000 kronor till Högskoleverket för att genomföra en förstudie i fråga om anslagen för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv i enlighet med regeringsbeslut den 3 november 2011 (U2011/6115/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2012. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 januari 2013. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2012,

- 500 000 kronor till Institutet för Framtidsstudier för uppdrag att utvärdera pensionsutfallet för kvinnor och män i enlighet med regeringsbeslut den 17 november 2011 (S2011/10187/SF). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 mars 2012. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 29 juni 2012. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2012,  

- 2 500 000 kronor till Karolinska universitetssjukhuset avseende utvecklingsmedel för att motverka sexuellt våld i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (U2011/2248/JÄM). Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 10 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014. För 2013 respektive 2014 beräknas högst 2 000 000 kronor per år. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 oktober. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars året efter det år medlen har rekvirerats,

- 200 000 kronor till Konjunkturinstitutet för uppdrag att anordna en konferens som syftar till att sprida kunskap och främja erfarenhetsutbyte i fråga om ekonomisk jämställdhet. Konferensen ska rikta sig till myndigheter, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, journalister och andra aktörer. Utgångspunkten för konferensen ska vara resultatet av Konjunkturinstitutets uppdrag (Fi2011/2210) att utveckla bilagan till Budgetpropositionen om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Konferensen ska genomföras i anslutning till att uppdraget redovisas och i samverkan med Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Konjunkturinstitutet ska rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 1 maj 2012. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 september 2012. Konjunkturinstitutet ska lämna en rapport från konferensen samt en redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2012. 

ap.16 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten får högst användas 

- 3 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (Ju2011/3982/KRIM) för att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Uppdraget löper till och med 2014 och omfattar totalt 8 000 000 kronor. För 2013 beräknas 2 000 000 kronor samt för 2014 1 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2014, 

- 10 000 000 kronor för uppdrag att fördela medel till forskning m.m. för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, i enlighet med regeringsbeslut den 16 juni 2011 (Ju2011/4765/KRIM). Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2014 och omfattar totalt 42 000 000 kronor. För 2013 och 2014 beräknas 10 000 000 kronor per år. Delredovisningar ska lämnas senast den 15 december 2012 och den 15 december 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2014. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). 

ap.19 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten får högst användas

- 3 000 000 kronor årligen för uppdrag, avseende verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnorfrid, att utveckla den nationella stödtelefonen, Kvinnofridslinjen. Uppdraget ska syfta till att kvalitetssäkra det stöd som kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2014 och omfattar totalt 12 000 000 kronor. Uppsala universitet ska senast den 1 april 2012 lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I lägesrapporten ska genomförda aktiviteter samt en plan för det fortsatta arbetet redovisas. Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 1 april 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 1 100 000 kronor för uppdrag, när det gäller verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) och regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229) i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (U2011/5671/JÄM). För 2013 beräknas 200 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2013.

ap.22 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Boverket

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna utvärdera och sammanställa erfarenheterna av ett urval av olika projekt som beviljats stöd i syftet att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår också att redovisa hur vunna erfarenheter kan integreras i samhällsplanering och bebyggelseutvecklingen. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2012 och omfattar totalt 4 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013.

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Från anslagsposten får högst användas  

- 16 500 000 kronor för att genomföra jämställdhetsinsatser inom skolväsendet i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S). Uppdraget avser följande insatser: 1) kompetensutveckling i syfte att främja jämställdhet och sprida kunskap baserad på bred vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att främja varje elevs lika möjligheter att uppnå målen, 2) fortbildning och stöd i sex- och samlevnadsundervisningen, 3) insatser för att motverka hedersproblematik, 4) insatser för att stimulera elevers läs-, skriv- och språkutveckling, 5) insatser för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledning, samt 6) genomföra en kartläggning och analys av åtgärder som har gjorts i syfte att öka andelen män i förskolan. Uppdraget ska genomföras under perioden 2012-2014. För 2013 och 2014 beräknas högst 16 500 000 kronor per år. Skolverket ska inkomma med en plan för uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2012. En uppföljning av insatserna i relation till genomförandeplanen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2012. Denna uppföljning ska ligga till grund för regeringens beslut om en eventuell fortsättning av insats 1 och 4 under 2013 och 2014. Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen och slutredovisas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.24 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Svenska institutet

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsinsatser i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa enligt uppdrag i Svenska institutets regleringsbrev för 2012. 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande  till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna lämnas senast:

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, och

den 26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.1206 0000
ap.160Inget0
ap.190Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.12478 000239 000239 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Henry Nyberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM och PO
Utrikesdepartementet/EC och FIM KULT
Socialdepartementet/ESA, FST, PBB, SF och SFS
Finansdepartementet/BA, EA och KSÄ KLS
Utbildningsdepartementet/S, UC och UH
Kulturdepartementet/KV och MFI
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM och DISK
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Svenska institutet
Östersjöstaternas råds sekretariat
länsstyrelserna
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Boverket
Institutet för Framtidsstudier
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kompetensrådet för utveckling i staten
Konjunkturinstitutet
Uppsala universitet
Högskoleverket
Statens skolverk
Ungdomsstyrelsen
Statens historiska museer
Statens Musikverk
Stiftelsen Svenska Filmistitutet
Arbetsmiljöverket
Delegation för jämställdhet i arbetslivet
Sveriges Kommuner och Landsting
Karolinska universitetssjukhuset