Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2011-12-15
N2011/7179/TE
N2011/7294/KLS(delvis)
N2011/1671/TE (slutligt)
Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter ska göras i kostnadstermer.

 

Prognoserna ska redovisas

-den 18 januari,

-den 22 februari,

-den 3 maj,

-den 30 juli samt

-den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys61 165
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)61 165

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.21 8353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 097
2012-02-255 097
2012-03-255 097
2012-04-255 097
2012-05-255 097
2012-06-255 097
2012-07-255 097
2012-08-255 097
2012-09-255 097
2012-10-255 097
2012-11-255 097
2012-12-255 098
Summa61 165
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Mia Löw
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/RT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Verket för innovationssystem
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Samtliga länsstyrelser
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket