Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2011-12-22
Fö2009/1273/ESL
Fö2010/2247/MFI
Fö2011/90/ESL (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92, prop. 2011:12:33, utg.omr. 06, bet. 2011/12:UFöU3, rskr. 2011/12, prop. 2011/12:39, utg.omr. 06, bet. 2011/12:UFöU2, rskr. 2011/12:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Operativ förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska värdera och redovisa den samlade operativa förmågan och läget i övrigt i insatsorganisationen utifrån förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och gällande operativ planering. Värdering ska ske på förbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå och militärstrategisk nivå. Försvarsmakten ska jämföra med föregående år och analysera utvecklingen över tid.

2. Försvarsmaktens insatsorganisation

Insatsorganisationen ska i huvudsak ha en utformning som framgår av tabellen nedan. Försvarsmakten ska upprätthålla beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen, anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

 

Förbandstyp

År 2012
Lednings- underrättelseförband
 

Högkvarter med stabsförband

1

Rörlig operativ ledning

1

Sambandsbataljon

1

Telekrigbataljon

1

Ledningsplatsbataljon

1

Försvarsmaktens telenät och markteleförband

1

Specialförband

1

IT-försvarsförband med FM CERT

1

Nationell underrättelseenhet

1


 

 
Logistikförband
 

Operativ ledningsteknisk bataljon

1

Teknisk bataljon

1

Logistikbataljon

2

Sjukhuskompani

2


 

 
Arméstridskrafter
 

Brigadstab

2

Mekaniserad bataljon

6

Luftburen bataljon

1

Artilleribataljon

2

Luftvärnsbataljon

2

Jägarbataljon

1

Underrättelsebataljon

1

Säkerhetsbataljon

1

Ingenjörbataljon

2

Militärpoliskompani

2

CBRN-kompani

1

Livbataljon

1

Hemvärnsbataljon

40


 

 
Marinstridskrafter
 

Sjöstridsflottiljledning

2

Korvettdivision

2

Minröjningsdivision

2

Underhållsdivision

2

Röjdykardivision

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

Signalspaningsfartyg

1

Amfibiebataljon

1

Bevakningsbåtskompani

1

Marin basbataljon

1

Sjöinformationsbataljon

1


 

 
Flygstridskrafter
 

Stridsflygdivision

4

Helikopterbataljon

1

Ledningsflyggrupp ASC 890

1

Flygbasbataljon

2

Transportflygdivision TP84

1

Central transportflygdivision

1

Signalspaningsflygdivision S 102B

1

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon

1

Återrapportering

Försvarsmakten ska ta tillvara och i årsredovisningen för 2011 redovisa vunna erfarenheter rörande uppsättandet av NBG11 och beredskapsperioden, särskilt med hänsyn tagen till arbetet med insatsorganisation 2014 samt kostnader. Försvarsmakten ska i detta arbete samarbeta med berörda myndigheter. 

Vidare ska Försvarsmakten i årsredovisningen för 2011 redovisa anslagsförbrukning kopplade till NBG11 inom anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

3. Stridskrafternas utveckling

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av insatsorganisationens förband i enlighet med de inriktningar som framgår av regeringens beslut;

- den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö nr 3),

- den 31 mars 2011 om anvisningar för försvarsplanering  (Fö nr 3) samt

- den 15 september 2011 avseende internationellt samarbete (Fö nr 4).

Under 2012 ska Försvarsmakten fortsätta utvecklingen av en användbar och tillgänglig insatsorganisation som kontinuerligt har beredskap för och förmåga att genomföra insatser. Krigsplacering av materiel och fortsatt bemanning är prioriterat under 2012 i syfte att krigsförbanden från 2013 i huvudsak ska vara organiserade i insatsorganisation 2014 med befintlig materiel och personal. Därefter ersätts kvarvarande värnpliktig personal i krigsförbanden successivt av anställd eller kontrakterad personal.  

Insatsorganisationen ska över tiden ha förmåga och beredskap som minst svarar mot de krav som anges i regeringens anvisningar för försvarsplaneringen. Iståndsättningen av hela krigsförband ska därför prioriteras framför uppfyllnad på bredden så att uppgifter enligt gällande försvarsplan kan lösas.

Försvarsmakten ska även fortsätta utveckla sin förmåga för att, i enlighet med prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, på några års sikt ha förmågan att:

- Över tiden hålla cirka 2000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt samt

- kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska kunna vara av bataljonsstridsgrupps storlek.

Insatser och beredskap ska i huvudsak genomföras av ordinarie krigsförband eller delar av dessa förband bemannade med kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande personal enligt den försvarspolitiska inriktningen. Under 2012 ska huvuddelen av marin- och flygstridskrafterna samt hemvärnsförband vara bemannade med anställd eller kontrakterad personal och personal med hemvärnsavtal samt uppfylla beredskapskraven enligt den försvarspolitiska inriktningen.

Utgående från krigsförbandens uppgifter, beredskap och planerade insatser ska personal- och materieluppfyllnad samordnas med utbildning och övning. Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband ska regelbundet genomföras från och med 2012. Vidare ska Försvarsmakten genomföra övningar med förband ur flera typer av stridskrafter från och med 2012. I övningarna ska ingå förband ur insatsorganisationen 2014 som ska övas i att möta en motståndare som ligger till grund för gällande krigsförbandsspecifikationer.  

Armé-, marin- och flygstridskrafternas ledningsbehov ska vara dimensionerande för ledningsområdet.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i redovisningen särskilt redovisa sådant som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisation 2014. Myndigheten ska vidare återrapportertera i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till detta regeringsbeslut.

4. Insatser

Försvarsmakten ska genomföra de insatser regeringen beslutar, för att försvara Sverige och främja svensk säkerhet i Sverige och vårt närområde samt bortom närområdet.

Försvarsmakten ska bl.a. genomföra följande insatser:

- En väpnad styrka om ca 500 personer på plats i insatsområdet till den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan. Vid utgången av 2012 ska den svenska militära insatsen ha reducerats med ca 100 personer, till ca 400 personer på plats i insatsområdet. Bidraget ska bl.a. omfatta chef och ledningsfunktion samt personal till manöverenheter, vakt-, eskort-, underrättelse-, sjukvårds- och logistikenheter liksom stabs- och understödspersonal i olika staber. I bidraget ska även ingå personal till utbildnings- och samverkansgrupperna (OMLT) som genom militär rådgivning bidrar till att bygga upp och stödja den afghanska armén, liksom instruktörer vid den afghanska arméns stabs- och funktionsskolor. Bidraget ska vidare omfatta förmåga med taktisk obemannad flygfarkost. Utöver de ovan angivna personalramarna tillkommer, en helikopterenhet med medicinsk evakueringsförmåga samt personal till stöd för avveckling av camper och hemtransport av utrustning och materiel. Vidare ingår under fyra månader sommaren 2012 en transportflygenhet med TP84. Den huvudsakliga uppgiften för det svenska styrkebidraget är att bistå den afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten, för att därigenom möjliggöra politiska reformer och återuppbyggnad, samt att stödja och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna, i syfte att bistå i möjliggöra en successiv överlämning av säkerhetsansvaret från ISAF till de afghanska myndigheterna i enlighet med den afghanska regeringens målsättningar.

- En väpnad styrka om högst 70 personer till den Nato-ledda insatsen KFOR i Kosovo. Bidraget ska bl. a. omfatta samverkans- och observationsteam, regional multinationell ledning för samverkans- och observationsteam, underrättelsefunktioner, militära rådgivare som stöd för säkerhetssektorreformering (SSR) samt stabsofficerare. Försvarsmakten ska under året förbereda en utfasning av det svenska förbandsbidraget till KFOR till den 31 december 2013.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för respektive insats.

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan och Kosovo.  

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att genomföra insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa;

- En bedömning av måluppfyllelse och operativ effekt av genomförda och pågående insatser givet fastställd operativ planering. I samband med multinationella insatser ska både den multinationella insatsen i stort och myndighetens verksamhet bedömas. Redovisningen ska innehålla exempel och vara såväl kvalitativ som kvantitativ.

- en sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna; Av sammanställningen ska framgå hur många kvinnor resp. män som tjänstgjort samt

- en bedömning avseende hur respektive insats bidragit till såväl Försvarsmaktens förmågeutveckling i stort som för utvecklingen av berörda förband i insatsorganisationen.

Redovisningar enligt ovan ska inkomma i samband med Försvarsmaktens delårs- respektive årsredovisning.

5. Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Försvarsmakten ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Försvarsmakten ska med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Verksamheten finansieras via utgiftsområde 5 Internationell samverkan anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

6. Forskning och utveckling

Försvarsmakten ska samråda med Totalförsvarets forskningsinstitut i framtagandet av förslag till inriktning av forskning på CBRN-området samt i framtagandet av projektförslag för 2013. Försvarsmaktens behov inom området ska redovisas i budgetunderlaget för 2013.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa i vilken utsträckning forskning och utveckling (FoU) har kommit insatsorganisation tillgodo under 2012. Vidare ska Försvarsmakten redovisa i vilken utsträckning civil forskning och utveckling har tillgodogjorts inom myndighetens FoU, myndighetens bedömning av nyttan samt hur andelen internationellt samarbete inom FoU-området har utvecklats.

7. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

- 18 januari

- 22 februari

- 3 maj

- 30 juli samt

- 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

8. Effektivitet och god hushållning

Försvarsmakten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Försvarsmakten ska redovisa utgifterna för den centrala kassan samt hur utgifterna fördelar sig på kassans olika delar.

9. Kvartalsmöten

Försvarsmakten ska skriftligen och muntligen varje kvartal för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läget inom Försvarsmakten. Den kvartalsvisa redovisningen ska syfta till att informera om identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Skriftlig redovisning ska ske senast vid följande tillfällen:

- 27 april,

- 31 augusti samt

- 26 oktober.

10. Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmakten ska i kvartalsredovisningen enligt punkten 9 redovisa hur införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) fortgår. Redovisningen ska särskilt omfatta avvikelser avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt.

11. Grundorganisationen

Försvarsmakten ska inrätta Särskilda Operationsgruppen (SOG) som en organisationsenhet den 1 januari 2012.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i årsredovisningen redovisa inrättandet av Särskilda Operationsgruppen (SOG) som en organisationsenhet.

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och årsredovisningen redovisa sin inriktning avseende bostäder för personalkategorin gruppbefäl, soldater och sjömän. Av respektive redovisning ska också framgå eventuellt genomförda och planerade åtgärder.

Försvarsmakten ska i sin ekonomiska redovisning redovisa ekonomiskt utfall per organisationsenhet i enlighet med tabell 4:1 i årsredovisningen för 2010.

12. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

13. Samverkan med övriga samhället

Försvarsmakten ska inför inrättandet av fyra regionala staber i insatsorganisationen samverka med civila myndigheter för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila myndigheter inom krisberedskapsområdet. Vidare ska Försvarsmakten, särskilt vad avser hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, kunna använda det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel för kommunikation inom krisberedskapsområdet och för civil-militär samverkan.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i samband med delårsredovisningen redovisa förslag till hur återrapporteringskraven för Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser kan förtydligas. En vidareutveckling av återrapporteringen ska bidra till att öka transparensen när det gäller samverkan, planering och övning.

Vidare ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller myndigheten avser att vidta med anledning av Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser (RiR 2011:15).

14. Personalfrågor

Försvarsmakten ska under 2012 fokusera på fortsatt uppfyllnad av krigsförbanden i enlighet med fastställda krigsförbandsspecifikationer för insatsorganisation 2014 samt på att bemanna insatser. I syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning ska Försvarsmakten verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten.

Försvarsmakten ska fortsatt lägga vikt vid rekrytering av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T). Myndigheten ska sträva efter att rekrytera personal som tidigare genomfört grundutbildning som totalförsvarspliktiga. Anställningsformerna ska vidareutvecklas i takt med att regelverket utvecklas. Särskild vikt ska läggas vid att erbjuda GSS/T regelbunden verksamhet vid krigsförbandet. Målbilden ska vara årligen återkommande verksamhet för samtliga GSS/T.

Försvarsmakten ska anpassa myndighetens personalvolymer, främst avseende officerare och civila, efter krigsförbandens behov. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att minska kostnaderna för officerare, civilanställda och konsulter. Myndigheten ska även utveckla reservofficerssystemet utgående från insatsorganisationens behov. 

Försvarsmakten ska fortsatt rekrytera och genomföra frivillig militär utbildning i enlighet med vad som framgår av regeringens beslut den 30 juli 2009 (Fö nr 7) och den 10 juni 2010 (Fö nr 19). 

Återrapportering

Försvarsmakten ska i sin personalberättelse särskilt redovisa sådant som bedöms ha påverkan på det försvarspolitiska inriktningsbeslutet och iståndsättandet av insatsorganisation 2014. I berättelsen ska även ingå en redovisning av de erfarenheter som vunnits av att anställa och nyttja gruppbefäl, soldater och sjömän. Återrapportering av personalfrågor ska redovisas uppdelat på kön i tillämpliga delar. 

Försvarsmakten ska redovisa myndighetens kostnader för externa konsulter samt jämföra och kommentera dem i förhållande till 2010 och 2011.  

Försvarsmakten ska i årsredovisning och delårsrapport redovisa hur stor andel av de rekryter som påbörjat grundläggande militär utbildning som har rekryterats som hemvärnssoldater, officersaspiranter, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) respektive tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T). Vidare ska Försvarsmakten redovisa hur många personer som är krigsplacerade i insatsorganisationen uppdelat efter personalkategori samt hur många officerare som är placerade på specialistofficersbefattningar. 

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att övertaliga officerare som inte kan placeras på specialistofficersbefattningar kan lämna Försvarsmakten för att nå en mer ändamålsenlig ålders- och kompetensstruktur. I redovisningen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt verktyg för att hantera personella obalanser exempelvis det s.k. karriärväxlingssystemet. 

Försvarsmakten ska redovisa fördelningen mellan kvinnor och män när det gäller ansökningar och uttagningen till grundläggande militär utbildning. 

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och årsredovisningen redovisa det fortsatta genomförandet av den samlade veteransoldatpolitiken med utgångspunkt i prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar och regeringens uppdrag den 10 juni 2010 (Fö nr 19). 

Försvarsmakten ska också redovisa antalet personer som under 2012 tjänstgjort i internationella militära insatser.

15. Materielförsörjning

Materielförsörjningen ska fokusera på upprättandet av insatsorganisationens förband och ske i enlighet med regeringens inriktningsbeslut för Försvarsmakten från den 14 januari 2010 (Fö nr 3).

Försvarsmaktens behov av materiel ska bestämmas av kraven på insatsorganisationens operativa förmåga.  

Särskild vikt ska under 2012 läggas vid att fortsätta reducera ledtider och minska antalet materielprojekt med långa ekonomiska bindningar.

Möjligheter till samverkan med civila aktörer och näringslivet ska utnyttjas i de fall de bidrar till ett ändamålsenligt resursutnyttjande. Möjligheten till ett fördjupat internationellt samarbete i enlighet med regeringens beslut den 15 september 2011 avseende internationellt samarbete ska alltid övervägas (Fö nr 4).

Investeringsplan

Följande ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2012-2014 avseende anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar:

(Miljoner kronor)

Budget 2012

Beräknat 2013

Beräknat 2014

Materiel och anläggningar

8 962

8 984

9 163

Summa investeringar

8 962

8 984

9 163

 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens investeringsplaner för materielförsörjning under aktuell planeringsperiod för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i aktuellt prisläge. Planeringen ska redovisas årsvis. Även ekonomiskt utfall av såväl planerad som redan beställd verksamhet ska framgå.

Överskådliga och tydliga beskrivningar av samtliga i investeringsplanerna redovisade verksamheter och materielobjekt ska redovisas. Av beskrivningarna ska framgå: 

- Vilket eller vilka förband i insatsorganisationen verksamheten eller materielen är avsedd för.

- Vilken av principerna vidmakthållande, köp av beprövad materiel tillgänglig på marknaden eller utveckling som planeras användas.

- Internationellt samarbete, särskilt vad gäller gemensamt ägande eller nyttjande av resurser, samt möjligheter till rollspecialisering ska särskilt anges.

 Försvarsmakten ska därutöver redovisa vilka överväganden och prioriteringar som myndigheten gjort inför framtagandet av planeringsperiodens investeringsplan samt vilka kriterierna varit för detta. 

Vidare ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan vad avser övertalig materiel.

Regeringsärenden

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa förslag till regeringsärenden (RÄ). Förslagen ska beskrivas och motiveras med referens till de kriterier för regeringsärenden som redovisas nedan.

Av tabellen nedan framgår vissa objekt som Försvarsmakten redovisat i investeringsplanerna för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar och avser beställa under 2012 och som bedöms;

- Medföra större ekonomiska bindningar, över 150 miljoner kronor, eller påverka regeringens framtida handlingsfrihet,

- få större betydelse för insatsorganisationens utveckling eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt eller dylikt) eller

- i övrigt ha särskild strategisk betydelse.   

Löpnummer

Benämning

RÄ 12/1

UH hkp 14 13-16

RÄ 12/2

Generalöversyn/modifiering korvett typ Gävle

RÄ 12/3

Anskaffning lastbilar 13-16

RÄ 12/4

Anskaffning kommunikationsnod steg 2 13-15

RÄ 12/5

Utbildningscenter hkp 14

RÄ 12/6

Anskaffning vedettbåt

RÄ 12/7

Anskaffning stridsledningssystem bataljon etapp 3

RÄ 12/8

Varnings- och motmedelssystem flygplan 102 (1)

RÄ 12/9

Anpassning robotsystem 55C

RÄ 12/10

Halvtidsmodifiering Spårö/Sturkö

RÄ 12/11

Modifiering Tp84 (2)

RÄ 12/12

Anpassning telekom ledningsplats

RÄ 12/13

Utveckling/anskaffning Satellitkommunikation 12-14

RÄ 12/14

Anskaffning personlig CBRN-materiel 13-16

RÄ 12/15

FM informationsinfrastruktur 13-16

RÄ 12/16

Projektering patrullfartyg

RÄ 12/17

Utveckling JAS 39 Gripen (3)

(1) Tidigare RÄ 11/14

(2) Tidigare RÄ 11/11

(3) Tidigare RÄ 11/4  Avser eventuellt mer omfattande förmågelyft för det fall Brasilien eller annan nation väljer att gå vidare med förhandlingar om JAS 39 Gripen.

Inför beställning av dessa av Försvarsmakten planerade materielanskaffningar ska myndigheten framställa om regeringens godkännande. Försvarsmakten ska framställa om regeringens medgivande för beställning även av eventuella andra objekt och verksamheter som bedöms uppfylla kriterierna ovan. Av framställningarna ska kalkyler för livscykelkostnader (bl.a. kostnader för utveckling, anskaffning, drift och vidmakthållande) framgå som underlag för regeringens beslut samt olika alternativ och ambitionsnivåer.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska i redovisningen av materielförsörjningen särskilt redovisa sådant som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisation 2014.

Försvarsmakten ska, i samband med kvartalsredovisningar och delårsredovisningen, redovisa de väsentligaste avvikelserna avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighets investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för iståndsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser. Av redovisningen ska framgå om avvikelserna avser redan beställda objekt eller planerade men ännu inte beställda objekt. Vidare ska redovisningen innehålla vilka prioriteringar, i form av tidigareläggning, senareläggning, bortprioritering eller nedprioritering, som gjorts. Särskild vikt ska läggas vid förändringar som påverkar innevarande budgetår och eventuella senareläggningar till åren 2015-2019. 

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa hur avgiftsbetalningarna till Försvarets materielverk fördelar sig per stridskraft.

Försvarsmakten ska redovisa under året ingångna avtal med offentliga och privata aktörer. Detta ska göras genom att redovisa hur stor andel av berörda anslag som går till offentliga och privata aktörer. Redovisningen ska gälla såväl resursförbrukning som antal kontrakt. Försvarsmakten ska redovisa sin bedömning av måluppfyllnaden av ingångna avtal.

Försvarsmakten ska redovisa övertalig materiel som inte längre kan användas i insatsorganisationen Av den materiel som kan användas i insatsorganisationen men behöver ersättas ska ingen avyttringen ske innan ersättningsmaterielen tagits i bruk. Försvarsmakten ska vidare redovisa de totala kostnaderna för avveckling av övertalig materiel samt kostnaderna direkt förknippade med försäljningen. Försvarsmakten ska tydligt och överskådligt redovisa intäkterna från försäljning av övertalig materiel. Med intäkt avses även betalning i form av vara eller tjänst.

Försvarsmakten ska vidare redovisa myndighetens kostnader för dess stöd till exportfrämjande verksamhet fördelat per anslag.

16. Inriktningen för materielförsörjning samt effektiviserande verksamhetsförändringar

Försvarsmakten ska i enlighet med den inriktning för materielförsörjningen som regeringen beslutat och vad som står i regeringens beslut från den 17 november 2011 om uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk att redovisa effektiviseringar inom försvarets materiel- och logistikförsörjning (Fö nr 5), verka för att genomföra effektiviseringar inom försvarets materiel- och logistikförsörjning. Verksamhetsförändringarna ska medge en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan Försvarsmakten som kund och Försvarets materielverk som leverantör. De kostnadsminskningar som därigenom uppnås ska användas för att säkerställa den fortsatta takten i försvarsreformen. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som enskilt och tillsammansmed Försvarets materielverk har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen samt hur man säkerställer att arbetet med att effektivisera försvarets materiel- och logistikförsörjning inte påverkar fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att göra beställningar till Försvarets materielverk på en högre systemnivå samt övriga återrapporteringskrav i enlighet med regeringens beslut den 17 november 2011 (Fö nr 5). 

17. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2011 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 4. Redovisningen ska ske senast den 2 februari 2012 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3

Uppdrag

18. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 2 till detta regleringsbrev, lämna en redogörelse för hur ekonomin, insatsorganisationen, personal- och materielförsörjningen utvecklats i förhållande till insatsorganisation 2014.

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska kvartalsvis redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

19. Ledningsområdet

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 lämna en plan för vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att de operativa behoven för armé-, marin- och flygstridskrafterna på ett tydligare sätt ska vara dimensionerande för insatsorganisationens ledningsfunktioner. Redovisningen ska utgå från syftet att ytterligare förbättra möjligheterna till helhetsavvägningar inom och mellan stridskrafterna. Redovisningen ska innehålla möjliga synergieffekter, budgetära samt övriga bedömda effekter, av planerade åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan med Försvarets materielverk.

Vidare ska Försvarsmakten genomföra en lägesredovisning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 maj 2012 avseende implementering av GLI/NOC och C2StriC. 

Därutöver ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2013 redovisa tidpunkt när för Länk 16 är fullt ut levererat, installerat och driftsatt. På motsvarande sätt ska myndigheten redovisa för när markbundet radiokommunikationsnät (HQII och Secure Voice) kan införas och tas i bruk.

20. Övningsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens plan för större övningar för perioden 2013-2017.

Utgångspunkter för planeringen ska vara:

- Att försvarsmaktsgemensamma övningar genomförs årligen,

- att hela krigsförband övas,

- dimensioneringsgrund utgörs av väpnad strid mot kvalificerade motståndare,

- att alla delar av insatsorganisationen övas regelbundet,

- att andra nationer regelbundet bör inbjudas att delta samt

- NORDEFCO Combined Joint Nordic Exercise Plan.

21. Bataljonsstridsgrupper

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens planering för uppsättandet av fördefinierade bataljonsstridsgrupper 2012-2014. Av redovisningen ska det bl.a. framgå bataljonsstridsgruppernas beredskap och övningsverksamhet. Utöver detta ska Försvarsmakten vidta åtgärder för att bataljonsstridsgrupper flexibelt ska kunna sättas samman utifrån de krav och behov som ställs vid en enskild insats. 

Utgångspunkter för myndighetens planering ska vara;

- Att kärnan i bataljonsstridsgrupperna ska utgöras av en angiven manöverbataljon,

- att en bataljonsstridsgrupp, med delar från olika manöverbataljoner, ska finnas tillgänglig från 2013-01-01,

- att en bataljonsstridsgrupp, där kärnan av stridsgruppen i huvudsak består av en angiven manöverbataljon, ska kunna stå i hög beredskap från 2014-01-01,

- att ett skyttekompani ska stå i beredskap för att kunna stödja en stridsgrupp från 2013-07-01 samt

- att förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade.

22. Ökad tillgänglighet av marina förband

Försvarsmakten ska senast den 2 maj redovisa för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) bemanningsuppdragen samt deras eventuella konsekvenser för de marina förbandens tillgänglighet.

23. Helikoptrar

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 redovisa leveransstatus, utbildningstakt och personaluppfyllnad avseende helikopter 14 och 16 för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Redovisningen ska även innehålla myndighetens planering för att nå målsättningarna i insatsorganisation 2014 för samtliga helikoptertyper. Vidare ska myndigheten även redovisa de marina stridskrafternas nyttjande av och samverkan med sjöoperativa helikoptrar, inkl. planeringen för att nå målsättningarna i insatsorganisation 2014.

24. Strategisk flygtransport

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 med utgångspunkt i de operativa kraven redogöra för behovet av strategisk flygtransport fram till och med utgången av 2015. En årlig kostnadsuppskattning ska ingå. Redogörelsen ska även innehålla en uppskattning av det årliga behovet av strategisk flygtransport utöver SAC (Strategic Airlift Capability) samt konsekvenser av ett avslutat medlemskap i interimslösningen SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Alternativa, kostnadsberäknade flygtransportlösningar fram till och med 2015 ska redovisas.

25. Behov av personal

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa årligt behov och planerat antal individer för samtliga personalkategorier fram till dess att insatsorganisation 2014 med tillhörande stödorganisation är i balans. Vidare ska myndigheten  redovisa utfallet av rekryteringen av GSS/T jämfört med plan. Redovisningen ska innehålla antaganden avseende rekrytering av personal som tidigare genomfört grundutbildning som totalförsvarspliktiga, omsättningsrekrytering från GSS/K samt rekrytering av GSS/T från den grundläggande militära utbildningen.

26. Grundläggande militärutbildning

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens bedömning av utbildnings- och rekryteringsbehov 2013-2016.

Utgångspunkt för planeringen ska vara att den grundläggande militära utbildningen från och med 2012 ska möjliggöra:

- Att huvuddelen av den personal som väljer att ta anställning i Försvarsmakten, genomgå officersutbildning eller tjänstgöra inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna ska kunna rekryteras från den frivilliga utbildningen samt 

- att den totala personalvolymen inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna under perioden inte ska understiga 20 000 personer.

 Försvarsmakten ska i samband med denna redovisning även redovisa behovet av grundläggande och kompletterande befattningsutbildning för personal som ska anställas som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

27. Veteransoldater

Försvarsmakten ska tillsammans med veteransoldatorganisationen Fredsbaskrarna redovisa en planering för att kunna genomföra World Veteran Federations generalförsamling i Sverige under första halvåret 2013. Av redovisningen ska framgå bl.a. ansvarsförhållanden mellan Försvarsmakten, Fredsbaskrarna, World Veteran Federation och eventuella andra intressenter, en övergripande planering för genomförandet av generalförsamlingen samt en ekonomisk kalkyl inklusive kostnadsfördelning mellan Försvarsmakten, Fredsbaskrarna och eventuella andra finansiärer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 maj 2012.

28. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsbidrag och uppdragsersättning. 

29. Medinflytande för rekryter

Försvarsmakten ska redovisa resultatet av inrättandet av en myndighetsgemensam funktion, i enlighet med de bedömningar regeringen redovisat i prop. 2009/10:160, för att stödja medinflytandearbetet för rekryter. Försvarsmakten ska även redovisa resultatet den nämnd som organiseras inom funktionen.

30. Basorganisation

Försvarsmakten ska i delårsrapport och årsredovisning redovisa arbetet med och resultatet av införandet av Basorganisation 13.

31. Rapporteringsskyldighet

Försvarsmakten ska om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som myndighetens ledning deltagit i.

32. Perspektivstudier

Kompetensen att bedriva perspektivstudier ska vidmakthållas. Perspektivstudierna ska under 2012 bedrivas med begränsad ambitionsnivå och omfattning då fokus för Försvarsmaktens utveckling ska vara genomförandet av försvarsreformen och insatsorganisationen 2014. Perspektivstudierna ska under 2012, med beaktande av erfarenheter från Försvarsmaktens försvarsplanering, främst behandla frågor vilka är avgörande för det fortsatta arbetet med reformeringen av Försvarsmakten.

33. Intern styrning och kontroll

Försvarsmakten ska - med syfte att stärka den interna styrningen och kontrollen - redovisa vidtagna åtgärder inom ekonomiutbildning och säkrandet av ekonomisk och annan relevant civil kompetens inom myndigheten.

34. Samarbetsavtal med Kustbevakningen

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa åtgärder som genomförts inom ramen för myndighetens samarbetsavtal med Kustbevakningen.

35. Spårbarhet vid fakturering

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk utarbeta former för bättre spårbarhet i redovisningen av Försvarets materielverks fakturering av Försvarsmaktens beställningar. Försvarsmaktens ska senast den 3 september 2012 redovisa resultatet av uppdraget med kommentarer.

36. Utvecklad redovisning

Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna ett förslag på hur en redovisningen kan utvecklas i enlighet med 3 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovisningen ska också redogöra för möjligheten till utvecklad redovisning mot anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten21 775 538
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)21 081 975
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)693 563

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av insatsorganisationen samt efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för planering och förberedelser för insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer. Anslagsposten används till exportstödjande åtgärder inom försvarssektorn, till Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete med andra länder samt avveckling av materiel. Även utgifter för multinationella samarbeten som Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras via anslagsposten. Anslagsposten får användas för kostnader för ordförandeskapet i europeiska unionens militärkommitté.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.  

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 75 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.  

6. Högst 45 211 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 560 000 kronor användas för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund.  

7. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

8. Högst 18 000 000 kronor får användas för SSR-stöd och kapacitetsuppbyggande verksamhet enligt regeringens närmare bestämmande.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas efter faktura för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten ska betala högst 6 684 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 15 000 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Högst 100 000 000 kronor får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav högst 80 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten2 286 985
ap.1Fredsfrämjande förbandsinsatser (ram)2 286 985

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Fredsfrämjande förbandsinsatser

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter):  

(kronor)

Insats

Belopp

ISAF

1 760 000 000

KFOR

106 000 000

Avveckling Libyen (OUP)

23 000 000

Stabsofficerare Atalanta

6 000 000

Övrigt

20 000 000

 

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 30 000 000kronor får betalas för Athena under 2012.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten8 961 634
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)8 961 634

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror. Under 2012 får anslagsposten finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid omstruktureringen inom logistik- och materielförsörjningen samt forskning och utveckling.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability.

4. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 526 369
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 526 369

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för vidmakthållande och avveckling av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för kostnader för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet.

2. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 425 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevanden av förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnaderna som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

5. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten731 539
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)731 539

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), deltagande i det internationella teknikutvecklingsprogrammet ETAP inom flygområdet och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC),

1. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet.   

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som avser Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1633 3593 %0
ap.419 9073 %0
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
ap.1228 6993 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1268 849Inget0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1195 791Inget0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.121 946Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.31:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.146 100 0009 018 0009 000 00028 059 6682019
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.116 400 0006 441 5006 000 0003 947 2642017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 400 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 159 392
2012-02-252 532 929
2012-03-252 922 818
2012-04-252 601 773
2012-05-252 842 054
2012-06-252 846 149
2012-07-251 819 591
2012-08-252 463 898
2012-09-253 654 943
2012-10-253 661 345
2012-11-257 089 775
2012-12-253 400 413
Summa37 995 080
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Med undantag från vad som gäller enligt statsflygsförordningen (1999:1354) ska avgifter för statsflyget tas ut med högst 10 800 kronor per flygtimme för Gulfstream IV och för Gulfstream 550, i de fall beställaren är statschefen eller den högsta civila ledningen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för  

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av utlandsstyrkansdrift i campverksamhet,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ), samt 

m) stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder. 

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. i den fredsfrämjande verksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4 Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

c) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra kostnaden för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra intäkten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor.

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från FM avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. 

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående;

Nettointäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar

20-300

30 %

301-500

20 %

501-1 000

10 %

1 001

5 %

4. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral och statsflyg till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Mathias Fredriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen ( två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarsexportmyndighet
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Centralförbundet Folk och Försvar
Civilpliktsrådet
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Värnpliktsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 2, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

Fö2009/1273/ESL
Fö2010/2247/MFI
Fö2011/90/ESL (delvis)
Fö2011/119/MFI
Fö2011/149/ESL (Slutligt)
Fö2011/199/ESL (Slutligt)
Fö2011/222/MFI
Fö2011/237/ESL (Slutligt)
Fö2011/347/MFI (Slutligt)
Fö2011/513/MFI (Slutligt)
Fö2011/544/MFI
Fö2011/631/MFI (Slutligt)
Fö2011/741/MFI
Fö2011/844/MFI
Fö2011/891/MFU
Fö2011/1230/MFI
Fö 2011/1599/ESL
Fö2011/1601/MFI
Fö2011/1710/MFU
Fö2011/1883/ESL
(delvis)