Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2011-12-15
S2011/11064/VS (delvis)
Pensionsmyndigheten
Box 38190
10064 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 11, bet. 2011/12:SfU:1, rskr. 2011/12:85, prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2012 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, är följande: 

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.  

Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare.  

Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning för ärenden om bostadstillägg till pensionärer och återkravsärenden.

Övrig återrapportering

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten.

Förenklingsarbete

Pensionsmyndigheten ska redovisa arbetet med att förenkla arbetssätt, interna regelverk och informationsinhämtning samt resultatet av denna verksamhet.

Kundmöten

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur verksamheten för kundmöten har utformats.

Förstärkt bostadstillägg

Pensionsmyndigheten ska redovisa en bedömning av hur den förstärkning av bostadstillägget för pensionärer som gjordes i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85) har utfallit, samt bedöma i vilken utsträckning antalet ansökningar har påverkats av förstärkningen.

It för miljön

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Samverkan med Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Försäkringskassan redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 3 maj
 • 30 juli
 • 26 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2011 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget (endast den 18 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 18 januari),
 • prognoser för 2012 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2013-2016, 
 • prognoser för balanstalet för 2013-2016,
 • prognoser för inkomstindex för 2013-2016,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 3 maj),
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap 6 § budgetlagen (2011:203).  

2

Organisationsstyrning

Återrapportering gällande rapporter från Inspektionen för socialförsäkringen

Pensionsmyndigheten ska senast sex veckor efter det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Pensionsmyndigheten till Regeringskansliet (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och redovisa vilka åtgärder Pensionsmyndigheten eventuellt avser att vidta med anledning av den lämnade rapporten.

3

Uppdrag

Pensionsmyndighetens roll för att stärka konsumenternas ställning på pensionsområdet

Pensionsmyndigheten ska lämna förslag på hur myndighetens ansvar, som opartisk aktör, kan se ut för frågor som rör pensionssparares och pensionärers behov av kunskap och information för att ta tillvara sina intressen inom pensionsområdet och att stärka sin ställning som konsumenter. Pensionsmyndigheten ska samråda med Konsumentverket och Finansinspektionen samt med kommittéutredningen Ju 2011:06 Framtidens stöd till konsumenter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2012.

Sammanställa pensionsuppgifter

Pensionsmyndigheten ska lämna en redovisning av utvecklingen av branschens och Pensionsmyndighetens arbete med att samla all pensionsinformation på minpension.se. Redovisningen ska omfatta utvecklingen av:

 • informationsleveranser till minpension.se, både vad gäller omfattning och kvalitet på informationen,
 • distribution av innehållet på minpension.se på andra aktörers webbplatser,
 • arbetet med att ta fram en standard för pensionsprognoser,
 • arbetet med att utveckla ett digitalt fullmaktsregister, samt
 • arbetet med att utveckla ett informationsnav.

Pensionsmyndigheten ska även redovisa en strategi för hur myndigheten ska nå de pensionssparare som inte hittar till minpension.se med information om deras samlade pensionsprognos. Pensionsmyndigheten ska i rapporten även redogöra för vilka grupper som kan vara särskilt viktiga att nå ut till med information. Pensionsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2012.

Arbetets betydelse för pensionsutfallet

Pensionsmyndigheten ska för skilda typfall visa hur olika uttagstidpunkter och olika omfattning av uttaget påverkar pensionsutfallet. Utifrån detta ska visas hur förändrade beteenden kan påverka pensionssystemets finansiella styrka. Uppdraget ska utformas i samråd med Socialdepartementet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 september 2012.

Effekter av massfondbytesstopp

Pensionsmyndigheten ska göra en redovisning av genomförandet av uppdraget att stoppa massfondbyten genom tekniska åtgärder och vilka effekter stoppet har fått. I det sammanhanget ska det utvärderas om s.k. massrådgivning fortfarande utgör ett problem. Återrapportering ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast 20 september 2012.

Kontrollverksamhet

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med kontrollrutiner och hur myndigheten avser att utveckla arbetet framöver för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs. I redovisningen ska framgå vilka förmåner som är särskilt viktiga ur kontrollrutinssynpunkt, samt hur Pensionsmyndigheten arbetar med dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att utvärdera vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet

S2011/5900/SF (delvis)

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten18 063 000
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)18 063 000

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension, särskilt pensionstillägg till ålderspension och hustrutillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten14 280 000
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)14 280 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 643 000
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 643 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten546 000
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)546 000

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten527 712
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)527 712

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten913 000
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)913 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 327 000
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)6 327 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 5 909 007 586 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om
417 992 414 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2903 150Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2714 000Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2382 150Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.227 300Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.115 83128 3020
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.154 780Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)215 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 295 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)9 000 000
- varav SPECIAL9 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap 4 § budgetlagen avser 1 250 000 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemet.

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2543 976
2012-02-2543 976
2012-03-2543 976
2012-04-2543 976
2012-05-2543 976
2012-06-2543 976
2012-07-2543 976
2012-08-2543 976
2012-09-2543 976
2012-10-2543 976
2012-11-2543 976
2012-12-2543 976
Summa527 712
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna149 500-74 941498 938552 839-53 90120 658
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1 305 83683 629376 686283 68693 000-1 129 207
Administration för fondinformation/fondförvaltare002 5002 50000
Administrativ service001 5101 51000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 1402 14000
Summa-1 156 3368 688881 774842 67539 099-1 108 549
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning

Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap 3a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens verksamhet.

Delårsrapport

Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen.

3. För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

4. Statlig ålderspensionsavgift för Försvarsmakten och Konstnärsnämnden ska 2012 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Cecilia Ryberg
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Konkurrensverket
Konsumentverket
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Konstnärsnämnden
Ju 2011:06 Framtidens stöd till konsumenter
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation