Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2011-12-01
UF2011/70361/UD
/FIM(delvis)
UF2011/70939/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:133, prop. 2010/11:99, utg.omr. 24, bet. FiU2010/11:21, rskr. 2010/11:321, prop. 2011/12:2, utg.omr. 24, bet. 2011/12:FiU11, rskr. 2011/12:35).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet191 300
ap.1Exportrådet (ram)183 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)8 300
Disponeras av regeringen0
ap.4Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet24 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)13 889
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 000
ap.5Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai (ram)0
ap.6Projektexportfrämjande (ram)9 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel av 158 000 000 kronor per månad. Därutöver utbetalas till Exportrådet i december engångsvis 25 000 000 kronor. Regeringen har i särskilt beslut angivit ändrade riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2011.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.5 Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai

Anslagsposten disponeras för statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten ska bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.118 300Inget0
ap.2417Inget0
ap.360Inget0
ap.40Inget0
ap.50Allt0
ap.6015 0000
ap.7330Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kerstin Nordlund-Malmegård
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges exportråd