Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2011-12-20
U2011/5953/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7232/UH
Konstfack
Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Konstfack
Riksdagen har beslutat om Konstfacks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Konstfack och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Konstfack ska anordna utbildning inom utbildningsområdena konst och design.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:57

Konstfack: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack144 194
ap.1Takbelopp (ram)144 194

Villkor för anslag 2:57

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:58

Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack7 514
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)7 514

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack1 235
ap.31Lokalkostnader (ram)1 235

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:57 Konstfack: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.310Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:57 Konstfack: Grundutbildning
2:46 ap.32:57 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:57 Konstfack: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 745
2012-02-2512 745
2012-03-2512 745
2012-04-2512 745
2012-05-2512 745
2012-06-2512 745
2012-07-2512 745
2012-08-2512 745
2012-09-2512 745
2012-10-2512 745
2012-11-2512 745
2012-12-2512 748
Summa152 943
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstfacks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:57 ap.1Takbelopp
2:58 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:71 ap.31Lokalkostnader
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer