Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7206/UH
universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor
Riksdagen har beslutat om universitet och högskolors verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för universitet och högskolor.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434).

Rekryteringsmål för professorer

Regeringen avser att återkomma med mål för att uppnå en jämn könsfördelning bland professorer.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Lärarutbildning

Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda förskollärar- och lärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Åtgärder och vilka överväganden som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.

Strategiska forskningsområden

Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att bygga upp forskning inom respektive området på högsta internationella nivå.

De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska i årsredovisningen redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur mycket bidrag per strategiskt område som har utbetalats till andra lärosäten och forskningsinstitut. Lärosätena ska även rapportera extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i dessa satsningar.

Utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

Universitet och högskolor ska samverka med forskningsråden och Verket för innovationssystem i denna fråga.

Ekonomisk redovisning m.m.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:71 Särskilda åtagande för universitet och högskolor.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för Grundutbildning, Forskning och forskarutbildning samt Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. En prognos över beräknat utfall för anslaget till grundutbildning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast

– den 26 april,
– den 30 juli, och
– den 19 oktober.

Redovisningen ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de fyra kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av ev. decemberprestationer. Redovisningen ska ske enligt mall på regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/1895/a/54992.

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för
budgetåret 2012. 

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt23 43219 143
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt50 09242 243
Vård53 25446 125
Odontologiskt44 03951 300
Medicinskt59 51072 386
Undervisning 34 76340 941
Övrigt40 22932 679
Design141 94786 484
Konst201 51886 515
Musik122 46177 430
Opera291 837174 581
Teater282 201140 561
Media287 986230 689
Dans198 472109 667
Idrott103 42347 860


Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet, utbildningsvetenskapliga kärnan och övrig verksamhetsförlagd utbildning.
Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar och praktisk-estetiska kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1.

5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 2.

6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 4.

7. De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till räntekonto i Riksgäldskontoret.

8. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

9. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Högskoleverket.

2. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 5.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Likalydande till

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges förenade studentkårer