Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2011-12-22
UF2011/75897/UD/FIM (delvis)
UF2011/76103/UD/FIM
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kommerskollegium och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1.1 Särskilda uppgifter gällande EU:s inre marknad

Återrapportering

Kommerskollegium ska vid två tillfällen, senast den 15 juni 2012 och i årsredovisningen, lämna en redovisning innehållande jämförande uppgifter från de senaste två åren, enligt följande:

1. En analys av anmälningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, såväl svenska som utländska, och de reaktioner som dessa har föranlett. Analysen ska innefatta åtgärder kollegiet vidtagit för att avvärja handelshinder i enskilda fall samt en analys av för EU:s inre marknad intressanta aspekter i flödet av anmälningar och reaktioner.

2. Anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT och övrig handelshindersverksamhet på EU:s inre marknad, fördelade på de fyra friheterna, länder och typer av hinder.  

3. En sammanfattande redogörelse av tillämpningen av förordning (EG) nr  764/2008 om ömsesidigt erkännande och informationsinsatser som kollegiet genomfört gällande förordningen.  

4. En sammanfattande bedömning av tjänstedirektivets (2006/123/EG) tillämpning - inklusive statistik - hos myndigheterna och tjänsteleverantörerna vad avser anmälan av krav, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten.

5. En sammanfattande redogörelse av punkterna 1 – 4 ovan ska göras i årsredovisningen, med angivande av viktigare tendenser avseende den fria rörligheten inom EU. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av informationsinsatser om den inre marknaden som kollegiet genomfört under året, en bedömning av effekterna och vilken samverkan med andra aktörer som skett inom ramen för detta arbete.  

1.2 Tjänstedirektivet

Kommerskollegium ska, som ansvarig myndighet för tjänstedirektivet, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten för tjänster fungerar i enlighet med direktivets krav.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats inom myndighetens verksamhetsområde samt kontaktpunktens insatser och resultat.

1.3 Informationssystemet för den inre marknaden

Kommerskollegium ska, som ansvarig myndighet för informationssystemet på den inre marknaden (IMI), registrera och informera myndigheter om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i Sverige och andra EU/EES-länder i enlighet med berörda rättsakter.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats inom myndighetens verksamheter samt insatset och resultat.

1.4 Exportvisionen

Kommerskollegium förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 till 2015.

1.5 Tullbelopp och tullsuspensionsärenden

Återrapportering

Kommerskollegium ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

1.6 Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

1.7 Politik för global utveckling

Återrapportering

Kommerskollegium ska senast den 3 december 2012 redovisa hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.   

1.8 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

3.1 Informationsinsatser om EU:s inre marknad

Under året ska Kommerskollegium fortsätta arbetet med informationsinsatser om EU:s inre marknad och dess regelverk. Kommerskollegium ska genomföra särskilda informationsinsatser riktade till myndigheter, kommuner och näringsliv i syfte att nå en fullt ut fungerande tillämpning av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande samt direktiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet). Även informationsarbetet om anmälningsskyldigheten i 98/34/EG samt möjligheterna att använda informationssystemet för att lämna svenska synpunkter på andra länders anmälningar bör fortsatt föranleda insatser.

3.2 Utveckla kontaktpunkterna för varor och tjänster

Kommerskollegium ska fortsätta arbetet med att utveckla kontaktpunkterna för varor och tjänster, bland annat på grundval av jämförelser med andra länder kontaktpunkter. Kontaktpunkterna ska ge företag ändamålsenlig och effektiv information om svenska krav.

3.3 Utvecklingen av EU:s inre marknad

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analyser och underlag gällande utvecklingen av EU:s framtida inre marknad med fokus på svenska företags perspektiv. Inom ramen för detta arbete ska kollegiet särskilt bevaka utvecklingen av den så kallade Inremarknadsakten eller ”Single Market Act” (SMA).

3.4 Utvecklingen av tjänstehandeln

Givet tjänstehandelns allt större betydelse för handelsutvecklingen ska Kommerskollegium särskilt analysera utvecklingen av tjänstehandeln.

3.5 Ekonomiska krisens påverkan på handeln

Givet den fortsatt osäkra globala ekonomiska utvecklingen ska Kommerskollegium bevaka och analysera effekterna av krisen på EU:s inre marknad och den internationella handeln.

3.6 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kommerskollegium ska arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal i enlighet med instruktionen och i särskilt beaktande av att antalet och omfattningen av aktuella och kommande handelsförhandlingar förväntas öka ytterligare.

3.7 Investeringar

Kommerskollegium ska analysera och ta fram underlag samt bistå regeringskansliet i arbetet med investeringsfrågor, förordningen om bilaterala investeringsskyddsavtal och framtida EU-avtal på investeringsområdet (inklusive skydd och marknadstillträde).

3.8 Handel och klimat

Kommerskollegium ska analysera och ta fram underlag avseende handel och klimat och bistå Regeringskansliet i arbetet med denna fråga. Kommerskollegium ska bistå departementet med relevanta analyser inför svenskt deltagande i FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio+20) i Rio i juni 2012.

3.9 Råvaror och energi

Kommerskollegium ska vid behov under året ta fram analyser och underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med frågor kopplade till sambandet mellan handel och tillgången på råvaror respektive energi i nära samarbete med andra myndigheter och övriga berörda. Analyser och underlag bör även i relevanta delar behandla subventionsproblematik inom detta område.

3.10 E-handel

Kommerskollegium ska, både på områdena för den inre marknaden och de externa handelsrelationerna, bistå Utrikesdepartementet med informations- och analysstöd inom området för elektronisk handel. Vidare ska Kommerskollegium undersöka hur de handelspolitiska instrumenten bättre kan utnyttjas för att främja den digitala ekonomin, bl.a. genom en inventering av alla tillgängliga verktyg i syfte att föreslå ett mer strategiskt och koherent agerande.

3.11 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Kommerskollegium ska yttra sig, utan särskild beställning, i enskilda ärenden om handelspolitiska skyddsåtgärder samt särskilt i arbetet med lagstiftningsärenden som rör skyddsåtgärder (Trade Omnibus) och bistå i möten om dessa frågor.

3.12 Handelsrelaterat utvecklingssamarbete

Kommerskollegium ska, inom ramen för sin tjänsteexport fortsätta bedriva handelsrelaterat utvecklingsssamarbete kopplat till sin kärnkompetens. Syftet är att möta utvecklingsländernas efterfrågan på biståndsinsatser och därmed stärka den svenska profilen inom handelsområdet.

Kollegiet ska redovisa inriktning, omfattning, resultat och kostnader samt en bedömning av effekterna av den tjänsteexport som bedrivs.

Baserat på den översyn av Open Trade Gate Sweden och det förslag om hur Kommerskollegiums roll och samarbete med andra myndigheter kan utvecklas ytterligare som Kommerskollegium inkommer med kan uppföljningsåtgärder under året aktualiseras.

3.13 FN:s konferens om handel och utveckling: UNCTAD XIII

Kommerskollegium ska bistå departementet med relevanta analyser inför svenskt deltagande i FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD XIII i april 2012.

3.14 Europaparlamentet

Kommerskollegium ska, på både områdena för den inre marknaden och de externa handelsrelationerna, bistå Utrikesdepartmentet i kontakterna med Europaparlamentet givet den stärkta roll Europaparlamentet ges genom Lissabonfördraget.

3.15 Inre marknadens 20-årsjubileum

Kommerskollegium ska gemensamt med Utrikesdepartementet uppmärksamma inre marknadens 20-årsjubileum.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium80 651
ap.1Kommerskollegium (ram)80 651

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 5 450 000 kronor, varav 5 037 000 kronor avser Tillväxtverket och 413 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 5 450 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 4203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 721
2012-02-256 721
2012-03-256 721
2012-04-256 721
2012-05-256 721
2012-06-256 721
2012-07-256 721
2012-08-256 721
2012-09-256 721
2012-10-256 721
2012-11-256 721
2012-12-256 720
Summa80 651
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Eva Tarselius Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, UP
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SF
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Tillväxtverket
Konsumentverket
Samtliga samverkansorgan
Exportrådet